กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดีคณสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
 • หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
 • ผู้อำนวยการสถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

คณะทำงานวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรณาธิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 • ศาสตราจารย์ กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติ เฮงรัศมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิพันธ์ วิเชียรน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ อวิรุทธิ์ ศรีสุธาพรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร ธิตะจารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะเพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี ศรีโสภา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรณ์ ปิเตอร์ Southwestern Oklahoma State University
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณ วชิระนิเวศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน
 • นายชาญานิน อุดพ้วย
 • นายพงษ์นรินทร์ ศรีน่วม