ติดต่อสอบถาม

บรรณาธิการวารสาร ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: +66 5596 2459

โทรสาร: +66 5596 2554

Email: fiat_jung15@hotmail.com


ผู้ประสานงานวารสารวิชาการ

คุณศรีอุรา เสือทะยาน

โทรศัพท์: +66 5596 2459

Email: fiat_jung15@hotmail.com


หัวหน้ากองบรรณาธิการ

รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์

โทรศัพท์: +66 5596 2491

Email: drnirat@hotmail.com


แผนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์