ผลการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์ เพื่อออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอางสมุนไพร
ไทย ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ สะอาดผิวกาย บำรุงและดูแลผิวกาย สะอาดผิวหน้า บำรุงและดูแลผิวหน้า และรักษาเส้นผม และเพื่อ
ประเมินผลการรับรู้ที่มีต่อโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยในด้าน เพศ อายุ และระดับรายได้ จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมจำนวน 415 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) T-Test
independent และ One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร
ไทย ทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย3ส่วน คือ ส่วนที่1ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ทั้ง 5 ประเภท คือ ทำความสะอาดผิว
กาย(ขนาด300 มล.)ได้รูปแบบ2(  = 4.09) บำรุงและรักษาผิวกาย(ขนาด300 มล.)ได้รูปแบบ 2(  = 4.27) ทำ
ความสะอาดผิวหน้า(ขนาด 250 มล.)ได้รูปแบบ4(  =4.30)บำรุงและรักษาผิวหน้า(ขนาด150มล.)ได้รูปแบบ
4(  =3.99)และรักษาเส้นผม(ขนาด300 มล.)ได้รูปแบบ4(  =3.98) ส่วนที่ 2 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ทั้ง5ประเภท
คือ ทำความสะอาดผิวกายได้รูปแบบ3(  =4.22)บำรุงและรักษาผิวกายได้รูปแบบ3 (  =3.92)ทำความสะอาด
ผิวหน้าได้รูปแบบ 1(  =4.22) บำรุงและรักษาผิวกายได้รูปแบบ3(  =3.92)บำรุงและรักษาผิวหน้าได้รูปแบบ
1(  =4.02) และรักษาเส้นผมได้รูปแบบ2 (  =3.91) และส่วนที่3ผลการรับรู้ของผู้บริโภค ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกัน
ผลการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเครื่องสำอางบำรุงและรักษาเส้นผมมีผลการรับรู้ต่างกัน ด้านอายุ พบว่า อายุของผู้บริโภคผล
การรับรู้ต่างกัน และด้านรายได้ พบว่า รายได้ของผู้บริโภคผลการรับรู้ต่างกัน


คําสําคัญ : การรับรู้ของผู้บริโภค,โครงสร้างบรรจุภัณฑ์,กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์,เครื่องสำอางสมุนไพรไทย

Abstract

The aim of this research was design containers’ structure and graphics on packages of five types of
Thai Herbal Cosmetics; Skin Care Products, Skin Nourishing Products, Facial Cleansing Products, Facial
Treatment Products and Hair Care Products. To Assess The effects of consumers’ perception of the
structure and graphics on packages of Thai herbal cosmetics in terms of gender; age and income. The
sample Included 415 designers, entrepreneurs and consumers. The research instruments were Interview
Forms and Questionnaires. Statistics used in the research were Percentang, Means (  ) , Standard Deviation
(S.D.), T-test and ONE-WAY ANOVA. The research findings are as follows; Structural Designs and Graphics on
packages of the five types of Thai Herbal Cosmetics comprised of three parts. Part One: structure of five
types of packages was: Skin Care Products (300 ml.) pattern 2 (  = 4.09), Skin Nourishing Products (300 ml.)
pattern 2 (  = 4.27), Facial Cleansing Products (250 ml.) pattern 4 (  = 4.30), Facial Treatment Products
(150 ml.)pattern 4 (  = 3.99) and Hair Care Products (300 ml.) pattern 4 (  = 3.98). Part Two: Graphics on
five types of packages were: Skin Care Products: pattern 3 (  = 4.22), Skin Nourishing Products: pattern 3
(  = 3.92, Facial Cleansing Products: pattern 1 (  = 4.22), facial treatment products: pattern 1 (  = 4.02)
and hair care products: pattern 2 (  = 3.91). Part Three: Gender of Consumers. the sexual results of
consumers found that the difference of sex is not related, except hair care products cosmetics that has
Perception difference. Age: people had different perception. Income: people had different perception.


Keywords : perception of consumers/structure of packages/graphics on packages/ Thai herbal cosmetics