บทบาทและการทำงานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย

บทคัดย่อ

ความสำคัญของการวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา บทบาทและการทำงานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย เพื่อศึกษาลักษณะการปฏิบัติวิชาชีพและงานออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ภาคสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์กรทางวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับสาขาวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองต่อไป วิธีการวิจัยเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร การสำรวจและการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์บุคคล ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า
1.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด คือ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็น สถาปนิก รองลงมาเป็น นักผังเมือง ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
2.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ งานออกแบบชุมชนเมือง ประเภทงานอาณาเขต/พื้นที่ ได้แก่ โครงการฟื้นฟูชุมชนเมือง และประเภทงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ พื้นที่ว่างสาธารณะและระบบสัญจรทางเท้า ในด้านขั้นตอนการทำงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำงาน ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น สำรวจภาคสนามและงานด้านเอกสาร
3.ในเรื่องแนวคิดทัศนคติในการทำงานด้านความรู้ความสามารถ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านผังเมือง รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการวางแผน เตรียมงาน รับผิดชอบงาน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหางาน
4.ในเรื่องปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ประชาชนยังไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญของการออกแบบชุมชนเมือง ส่วนปัญหาและอุปสรรคในด้านวิชาชีพ ได้แก่ การขาดความชัดเจนของการปฏิบัติงาน เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน ค่าบริการวิชาชีพ ทฤษฎีและเนื้อหาความรู้ในเชิงวิชาการ
การวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการศึกษาข้อมูล สร้างความเข้าใจการปฏิบัติวิชาชีพโดยจะนำเสนอถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง บทบาท และการทำงานด้านวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองของนักออกแบบชุมชนเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ทราบแนวทางการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองความมีศักยภาพขององค์กรวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของสังคมไทย


คําสําคัญ : บทบาท, การทำงาน, นักออกแบบชุมชนเมือง

Abstract

The primary purpose of this study was aimed to examine the role and function of urban designers in Thailand, and to explore nature of professional practices in urban design. The result are expected to be useful guidelines for concerned institutes; government and private educational institute and related professional associations for further improvement on professional and strategic planning in urban design. Methodologically, data was derived from literature review, survey, questionnaires, and interview method. The results have shown that
1.Most respondents were male, aged between 26-30 years old, graduating the Master Degree in Urban Design, Silapakorn University. Majorities are now architectures and have working for government agencies.
2.In respect of professional practices, most respondents have experienced urban/regional design such as community rehabilitation project, and infrastructural design such as public space and pedestrian traffic system. Regarding to performance procedures, most respondents are responsible for performing analysis of project location while data collection involved field survey and documentation.
3.Most respondents were of the opinion toward competency. Majority has been exposed of the opportunity to exercise the creative thinking onto work and applied knowledge learnt to realistic work, including having engaged in planning, preparation and problems-solving process.
4.Some problems were identified. People have fallen short of comprehensive understanding and still have not recognized the magnitude of the urban design. The problems and obstacles relevant to profession identified included the professional uncertainty, for examples, professional license, performance procedure standard, professional fees, theory and technical syllabus.


Keywords : Role, Work, Urban Designer