การสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คเพื่อประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ และความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า เพื่อวัดผลของการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คและ
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผลงานจากวิธีการสร้างสรรค์ที่ค้นพบกับผลงานจากวิธีการเดิมประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่กลุ่มลูกค้าในระบบออนไลน์บนเฟสบุ๊คทุกคน โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 100 คนที่ที่เข้ามาใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าผู้วิจัย
ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจำนวน81คนและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยายและทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพผลงานศิลปะภาพถ่าย
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และแบบประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มลูกค้า และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย( x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ
พึงพอใจกลุ่มลูกค้าโดยใช้สถิติเชิงบรรยายจากการวิจัยพบว่าการสร้างผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า
แฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค ที่มาจากแนวทางทั้ง 3 แนวทางจำนวนทั้งหมด 54 ภาพ และนำไปประเมินเพื่อเก็บมูลและนำมาทำการ
วิเคราะห์สถิติพบว่ากลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในผลงานทั้ง 3 แนวทางในเกณฑ์มาก ผลของการกระตุ้นให้เกิด
การซื้อสินค้ามากขึ้น และสุดท้ายกลุ่มลูกค้ามีความพึงพอใจผลงานจาก 3 แนวทางมากกว่าผลงานจากวิธีการเดิม


คําสําคัญ : การสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัล, การส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น, เฟสบุ๊ค

Abstract

The purposes of the research are to create digital photography art to promote fashion goods on
Facebook, to evaluate quality and entrepreneurs’ satisfaction and customers’ satisfaction, to assess impulse
on buying of fashion products on Facebook, and to compare satisfaction toward the works from the new
creationwith the exist works.The research population was all online customers on Facebook. Based on
average number of 100 visitors per month who see the work sand purchase the product on Facebook 81
customers were selected by random sampling to be the sample group and the data were analyzed with
descriptive statistics and tested with research Hypothesis. The research tools were qualitative assessment form of digital photography art for the promotion of fashion goods on Facebook and the entrepreneurs’
satisfaction and customers’ satisfaction form. The data collected from the survey were analyzed to find
percentage, Mean ( x), standard derivation (S.D.), and level of customers’ satisfaction with descriptive
statistics. In the study, 54 photos in the three creations of digital photography art for the promotion of
fashion goods on Facebook were evaluated. The statically analyzed data showed that customers’
satisfaction and entrepreneurs’satisfaction toward the three creations of digital photography art were high,
the works stimulated the customers to buy more, and customers prefer the works from the new three
creations to the exist works.


Keywords : The Creation of Digital photography art , The Promotion of Fashion goods, Facebook.