การศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกของจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเลขนศิลป์
บนบรรจุภัณฑ์น้ำพริกของจังหวัดขอนแก่นแล้วประเมินผลคุณลักษณะความคิดเห็นความเหมาะสมจากผู้บริโภค ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) จากการลงพื้นที่ศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น นำข้อมูลจาก
การศึกษามาวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบเลขนศิลป์ด้าน โทนสี ภาพประกอบ ลวดลาย และตัวอักษร ได้แนวทางการออกแบบ
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. จากขั้นตอนการศึกษารูปแบบฮูปแต้มฝาผนังสิมเอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น
2. จากขั้นตอนการศึกษารูปแบบลวดลายผ้าไหมเอกลักษณ์อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3. จากขั้นตอนการผสมผสานความ
โดดเด่นของเอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น โดยแนวทางที่ 3 เป็นรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์จากการรวมกันของแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 โดยพิจารณาจากความโดดเด่นของ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม, ความสอดคล้องในบริบท และสัดส่วนตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลการปฏิบัติการออกแบบได้
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์น้ำพริกจากแนวทางที่ 3 เมื่อนำไปประเมินคุณลักษณะความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย พบว่า บรรจุภัณฑ์
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์มีคุณค่าเหมาะสมกับการเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัด อยู่ในระดับ เหมาะสมมาก (X=4.17)
และผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ พบว่า บรรจุภัณฑ์
สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด (X=4.40)


คําสําคัญ : การออกแบบเลขนศิลป์ บรรจุภัณฑ์น้ำพริก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

Abstract

The objectives of this thesis is to study and practice by guiding a graphic design on Thai paste
package that represent Khon Kaen's identity culture and then evaluate a feature of customer's opinion.
Using mixed Methodology, study and analyzed documents and field studied were used in this study, Data
collected from several cultural identities of Khon Kaen including : Colortone ,Illustrator, Typography,
Decorative or ornament to design guidelines for the packages graphic design into 3 idea perspectives
development, 1.The design guideline from Hoppatamb Mural painting style, 2.The design guideline from
Cholnabot silk style, 3.The design guideline from Characterized being mixed up. As a result the third
approach is a model that has been selected and developed as evaluated from target group, represent Khon
Kaen's identity culture graphic design and package design structure, which scheme completely appropriated
(X=4.17) and evaluation of expert design, as completely appropriated.(X=4.20)


Keywords : Graphic Design, Packaging of Nam-Prik, Cultural identity