การพัฒนาชุดฝึกทักษะการทำซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ

ซิลค์สกรีนเป็นหนึ่งในเทคนิคการพิมพ์ที่ใช้กันทั่วโลกและมีเทคนิคหลากหลายวิธีการ วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์มี
หลากหลายเช่น ผ้า, ไม้ และวัสดุอื่นอีกมากมาย ข้อดีของการพิมพ์ซิลค์สกรีนคือใช้ต้นทุนต่ำ ทำได้ง่ายแต่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
ดังนั้นในวงการศึกษาศิลปะและการออกแบบนี้จึงได้ส่งเสริมการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอน
จำเป็นต้องสอนทักษะการทำซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด ทักษะขั้นตอนการพิมพ์ที่ถูกต้อง ออกแบบลวดลาย จึงช่วยให้เกิด
การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิตปริญญาตรี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการทำซิลค์สกรีนชนิด
ถ่ายด้วยแสงแดด สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการทำซิลค์สกรีน ของนิสิตก่อนเรียน
กับหลังเรียนและวัดระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดฝึกทักษะ ผลการประเมินพบว่า ชุดฝึกทักษะการทำซิลค์สกรีนชนิด
ถ่ายด้วยแสงแดดมีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนซิลค์สกรีน เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาตรีแสดง
ระดับความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกทักษะการทำซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นชุดฝึกทักษะการทำซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดอาจ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการพิมพ์ซิลค์สกรีนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบุคคลที่สนใจ


คําสําคัญ :

Abstract

Silk screening is a worldwide printing technical on a wide variety of materials and equipments such
as fabric and wood. The advantage of silk screening printing is low cost and easy but it still used a lot of
time in a process. Therefore, we study to develop the instructional of sunlight silk screen printing for save
the time, energy and also help the undergraduate student take it easy to learn. This study aims to develop
a set of a silk screen with sunlight for undergraduate students in the field of product design and packaging,
faculty of architecture department of art and design, Naresuan university to compare the achievement of
skills before and after testing. Moreover we aim to measure the level of satisfaction of students. We found
that undergraduate student satisfaction in the good level and the achievement of skills after testing more than before testing the exam significantly. Therefore, the instructional sunlight silk screen kit might be one
potential for undergraduate students.


Keywords :