การหาคุณค่าสุนทรียศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งที่เป็นวัตถุวิสัยและจิตวิสัยอันเกิดจากฝีมือช่างชาวบ้านคือความพยายามในการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยอาศัยประสบการณ์สัญชาตญาณและภูมิปัญญา มาเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์เพื่อเข้าสู่ระดับขั้นทางความงามในเชิงสุนทรียศาสตร์
ส่วนงานศิลปะพื้นบ้านหลายๆชิ้น มักจะปรากฏความงามให้เราได้รับรู้อย่างลึกซึ้ง แต่ใน ขณะเดียวกันเรากลับไม่สามารถอธิบายหรือหาคำตอบได้ว่า ความงามปรากฏขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นการค้นหาความงามในเชิงสุนทรียศาสตร์ จึงมักเริ่มต้นโดยการพิจารณาที่ตัววัตถุและปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจเป็นหลักสำคัญ ในการหาคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์โดยการนำทฤษฎีของนักสุนทรียศาสตร์มาใช้เพื่อค้นหาความงามในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนั้น หลักทฤษฎีที่ใช้ค้นหาคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในหลักวิชาการด้านสุนทรียศาสตร์ที่สามารถหาคำตอบภายใต้เงื่อนไขด้านความงาม ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในงานศิลปหัตถกรรมได้


คําสําคัญ : สุนทรียศาสตร์; ศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน

Abstract

The creation of folk arts on based objective and subjective views are created on the hands of artisans in order to use as a functional object in their daily life. With their environment, intellectual experience and intuition have inspired them to create their crafts into the high level of artistic value.
Some of the craft objects may re veiled the beauty through visual sensory purposes but could not be explained. Thus, in this study we may start to analyze the aesthetic value of those objects by considering the element that effect the human mind. To complete this study, we would go to the various aesthetic theories to clarify the beauty that appear on our particular craft objects.
Therefore, the aesthetic theory will be a necessary tool for this research to explain the beauty that hiding behind the local craft objects


Keywords : Aesthetics; Art Handicraft