เก้าอี้การยศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษาเก้าอี้การยศาสตร์เป็นการศึกษาแนวโน้มการออกแบบเก้าอี้ที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคโดย พิจารณาสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งเป็นฐานความรู้ของนักออกแบบและผู้วิจัยในการออกแบบแบบเก้าอี้การยศาสตร์โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มต่างๆต่อไปในบทความนี้ได้กล่าวถึงเก้าอี้การยศาสตร์ที่มีการออกแบบสำหรับคนทำงานในสำนักงานโดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น1)ความรู้ทั่วไปและประโยชน์ของเก้าอี้การยศาสตร์2)สาเหตุที่ต้องมีการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคคือการนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือนั่งโค้งงอเป็นเวลานานๆโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถซึ่งจะนำไปสู่อาการปวดหลังไหล่และคอการปวดหลังเกิดจากการที่กระดูกสันหลังเกิดการกดทับเป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดแรงดันภายในกระดูกสันหลังเมื่อเจลระหว่างข้อต่อถูกกดทับเวลานานๆ ก็จะนำไปสู่การเสื่อมของกระดูกสันหลังตามมา3)การออกแบบและพัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการและ ปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานโดยการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนำหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการออกแบบและผลิต


คําสําคัญ : การออกแบบและพัฒนา, เก้าอี้การยศาสตร์, การปวดหลัง

Abstract

The study of ergonomic chair was the study of the trend of chair design that responds to the need of consumers by realizing the health and efficiency in work which is the knowledge base of the designers and researchers in designing the ergonomic chair and be able to adapt of its usage with other consumer groups afterward. This article was covered the ergonomic chair designed for the user group with offices in the following aspects: 1). The general knowledge and benefit of the ergonomic chair; 2). The cause to lead to design the ergonomic chair which mostly originated from sitting in wrong posture for a long period without switch to another position, caused the pressure inside the backbone when gel between the bone's joint had been pressed leading to the its worn-out; 3). The design and development of ergonomic chair which focused in response to the consumers’ desire and problem in health, security and efficiency in work and be able to adjust to the need of the users as well as show the social responsibility by carry on the designed principle for the environment when design and produce the product.


Keywords : Design and Development, Ergonomic Chair , Back Pain