วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยคริสเตียนตอนต้นและสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ กรณีศึกษา มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่า กรุงโรม กับมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย กรุงคอนสแตนติโนเปิล

บทคัดย่อ


คําสําคัญ :

Abstract


Keywords :