โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สนามประดับตกแต่งด้วยวัสดุจากเปลือกหอยกาบ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากชุมชนประสบปัญหาจากการมีวัตถุดิบอยู่เป็นจำนวนมากแต่คนในชุมชนไม่มีความรู้ในการเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากจุดนี้เองทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาหรือสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นแนวทางให้แก่ชุมชน โดยได้ตั้งแนวทางในการทำงานวิจัยไว้ 4 ส่วนคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนโดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์แหล่งเพาะเลี้ยงหอบกาบ 2) เพื่อหาแนวทางนำเปลือกหอยกาบที่เหลือใช้มาทำการออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน 3) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งด้วยวัสดุจากเปลือกหอยกาบเพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ 4) เพื่อศึกษาความพอใจจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างขึ้น
ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการวางแผนดำเนินงานโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและลงพื้นที่วิจัยเพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งทำการวางแผนลงพื้นที่เจาะลึกเพื่อหาข้อมูลการผลิตประเภทต่างๆเพื่อที่จะนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งทำการวางแผนในการสำรวจการยอมรับความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามสำรวจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
จากนั้นผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปในการทำต้นแบบตัวอย่าง โดยผลการสร้างงานครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการออกแบบไว้จะมีประโยชน์ต่อกลุ่มชุมชนต่างๆ ที่สามารถนำมาสร้างจริงรวมทั้งคาดหวังว่ากลุ่มชุมชนจะสามารถนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้นี้มาทำการดัดแปลงหรือทำการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นรวมทั้งสามารถสร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ต่อไปได้


คําสําคัญ :

Abstract

The objective of the research project is to help and improve quality of people’s life in khon kaen province. Due to the fact that, there are many resources in the community, but people lack of the knowledge to apply and adept their resources to be any products for earning and making the revenue
From this problem, their are 4 paths that the researcher set to improve and create the products for the community 1) to study social context around The Ubol Ratana Dam where is the source of clam culture
2) to search the way to produce the products from clam shell 3)to create the new products from clam shell to be another way for making people career 4)to study the people’s satisfaction from the new original products.

The first step of the research is to study all of information from the internet then, observe and classify the problems and what people want in their community, including planning to seek and identify the method of production information to originate the products.
The inspection will be next step to survey the consumer satisfaction, by using questionnaire to record the statistic before analyzing as the frequency, percentage and average.


Keywords :