การออกแบบและพัฒนาชุดทำงานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบจังหวัดพิษณุโลก Design and Development of Working Women Uniform.Techniques with Pleated From woven Fabrics in Dok-Peep. Phitsanulok.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดทำงานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ
จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาชุดทำงานสตรี จากผ้าทอลายดอกปีบ ด้วยเทคนิค
การจับจีบ จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอนุรักษ์เพื่อสืบทอดศิลปะผ้าทอพื้นเมือง การสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้
การนำผ้าทอพื้นเมือง ถ่ายทอดขยายไปยังกลุ่มต่าง ๆ ให้รู้จักมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ้นค้าหรือผลิตภัณฑ์ และเป็นการปลูก
จิตสำนึกให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลกได้มากขึ้น ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า
ผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเป็นผ้าที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นผ้าประจำจังหวัด
พิษณุโลก เนื่องจากผ้าทอลายดอกปีบมีลักษณะเป็นผ้าลายทั้งพื้น และจากการศึกษาพบว่าเทคนิคการจับจีบ เป็นเทคนิคที่มีมา
ตั้งแต่สมัยโบราน เป็นการตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับลายผ้า ผู้วิจัยจึงนำเอาผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก
มาทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเทคนิคการจับจีบที่มีการออกแบบและพัฒนาเทคนิคการจับจีบ
ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับลายผ้า ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ชุดทำงานสตรีที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอลายดอกปีบ ตกแต่ง
ด้วยเทคนิคการจับจีบ กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ กลุ่มสตรีวัยทำงานจากหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 250 คน ผลการวิจัยสามารถจำแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1)การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์เทคนิคการจับจีบได้
จำนวน 5 รูปแบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่าเทคนิคการจับจีบรูปแบบที่ 5 2)การออกแบบเส้นกรอบนอก
พบว่าเส้นกรอบนอกชุดทำงานสตรีจำนวน 16 แบบ เพื่อพัฒนาการออกแบบพบว่ารูปแบบชุดติดกัน ได้แก่ แบบที่ 4 รูปแบบเสื้อ
คลุม ได้แก่ แบบที่ 3 รูปแบบกระโปรง ได้แก่ แบบที่ 4 และรูปแบบกางเกง ได้แก่ แบบที่ 1 3)พัฒนาชุดทำงานสตรี จากผ้าทอ
ลายดอกปีบ ด้วยการตกแต่งด้วยเทคนิคการจับจีบได้จำนวน 12 รูปแบบ พบว่ากางเกงรูปแบบที่ 3 ( 4.28) อยู่ในระดับมาก มี
ความเหมาะสมในแต่ละข้อของรายการประเมินความพึงพอใจ 4)ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อชุดทำงานสตรีที่ตัด
เย็บด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ( 4.19) อยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมในแต่ละข้อ
ของรายการประเมินความพึงพอใจ


คําสําคัญ : ชุดทำงานสตรี , เทคนิคการจับจีบ , ผ้าทอลายดอกปีบ

Abstract

The objectives of this study were 1) to design and develop woman’s work uniform for by using pleating
technique and woven fabrics in Dok-Peeb pattern in Phitsanulok province, 2) to explore the working
women’ satisfactions towards the design and development of woman’s work uniform for by using pleating
technique and woven fabrics in Dok-Peeb pattern in Phitsanulok province..This research conservation
research inorder to inherit the art weaving cloth. Support toincome communities.Woven fabric
imports Relay extended to various groups known to more and add value to the business or product. And to
raise awareness that people turned to Thailand. The woven flowers Phitsanulok more The study,
preliminary data showed. The woven flowers Phitsanulok As the fabric is unique The fabric is backed into a
fabric of Phitsanulok. The fabric is a twill pattern flowers on the ground. The study found that the technique
pleated.The technique has since acropolis. Another is decorated with the pattern. It, therefore, takes the
woven flowers.Phitsanulok The product development The technique used to decorate clothing with a
ruched pleated design and development techniques. A style that suits fabric. Researchers have designed
and built a series products work with women who sew fabric flowers lobes. Technical decorated with
pleated The subjects were randomly assigned accidental. Women working of government agencies in
Phitsanulok 250 results can be classified into three parts: 1) the development of creativity, technique
number five pleated form for application in product design. Technical find pleated styles 5 2) designing the
outer frame. That outlines the work of women 16 to develop the design that forms kit, including a four
formats robe and a third skirt styles include a fourth and style pants are the first three). Women's
development work From woven flowers lobes. Decorated with techniques pleated pants have 12 patterns
that formed 3 ( 4.28) in the study. Is appropriate in each of satisfaction. 4) satisfaction of consumers
towards working women sewing techniques pleated. From woven flowers lobes.Phitsanulok found that
( 4.19) in the study. Is appropriate in each of satisfaction.


Keywords : Working women, Techniques with Pleated, Woven Fabrics in Dok-Peeb.