การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง THE STUDY AND PRODUCT DESIGN FROM MONG IDENTITY EMBROIDERY

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ม้ง และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสอบถามด้านอัตลักษณ์ของผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง นำข้อมูลที่ได้มาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างแบบจำลอง
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินผลการออกแบบ จากนั้นนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
สำหรับใช้ในการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตจำนวน 32 คน และกลุ่มผู้ที่สนใจ จำนวน 214 คน โดยนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า(1) ด้านอัตลักษณ์ของผ้าปักกลุ่ม
ชาติพันธุ์ม้งพบว่า สิ่งที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้แก่ เนื้อผ้าใยกัญชง การเขียนเทียน และลายปัก
โดยที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ได้ทอใช้กันเองในชุมชนและได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป(2)ด้านการออกแบบ พบว่า ความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง รูปแบบที่ 3 ด้านประโยชน์ใช้สอย มีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53(3)
ด้านความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธ์ม้งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.74 ความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70


คําสําคัญ : ผ้าปัก, อัตลักษณ์, ออกแบบ

Abstract

This research aims to study the Mong identity embroidery in order to design the products that are
made from the Mong identity and to evaluate the satisfactions of interested people toward those products.
The questionnaire and interview about the identity of Mong embroidery were used as the instruments in
this study.Then, the data were summarized and identified to create the product model for checking and
evaluating the design by the five professionals.Those comments were used to develop for creating the
product prototypes in order to evaluate satisfactionof 32 producers and 214 interested people. Percentage,
mean, and standard deviation were used to analyze the data.
The findings were that:
The identity aspect of the Mong identity embroidery, Cannabis sativa Fiber Cloth, Manual wax-resist
dyeing technique and embroidery represent the Mong identity. The Mong weaves the cloth themselves and
teaches it to the next generation.
The design aspect, the third design of the product that was made from the Mong identity
embroidery was the most suitable in case of using at 4.53 of the mean and at 0.53 of the standard
deviation.
The satisfaction aspect, the satisfaction level of the producers and the interested people toward
the Mong identity embroidery products was at high level: the mean was at 3.76 and the standard deviation
was at 0.74. The satisfaction level of the people that interested in the products was at high level: the
mean was at 3.87 and the standard deviation was at 0.70.


Keywords : embroidery, identity, design