พัฒนาการใช้ชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปี เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย Development bedding for children from - 2 years for health and safety.

บทคัดย่อ

การเลือกเครื่องใช้สำหรับเด็กถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้มาก มีความคงทนตลอดจนไม่เกิดอันตรายกับเด็ก โดยเฉพาะชุดเครื่องนอนเด็ก ถือเป็นเรื่องสำคัญอีก
ประการหนึ่งพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กต้องให้ความสำคัญ เพราะการนอนหลับพักผ่อนที่เหมาะสมและเพียงพอนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูก
มีร่างกายแข็งแรง ภาวะจิตใจร่าเริงแจ่มใส รวมถึงมีพัฒนาการแห่งการเรียนรู้ที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจำเป็นที่
จะต้องศึกษาถึงความต้องการในชุดเครื่องนอนเด็กแรกเกิด-2 ปี ให้เสริมสร้างความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย ทั้งยังช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัสให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการด้านอื่นๆอีกต่อไป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและโรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปีที่มี
ในปัจจุบันรวมถึงแนวทางแก้ไข 2) เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปี สำหรับกระตุ้นพัฒนาด้านการ
เคลื่อนไหวและการสัมผัส 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์,พยาบาล,นักจิตวิทยาเด็ก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบในด้านความปลอดภัยและโยชน์ใช้สอย การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methodology) ประชากรและกลุ่มในการทดสอบผู้วิจัยใช้ในการวิจัยได้แก่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแม่ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรแล้ว
แพทย์ นักพัฒนาการ นักจิตวิทยา พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์เด็ก
ผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นเสริมพัฒนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มในการทดสอบ
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง คือ เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ การสังเกต แบบสอบถาม และแบบประเมิน เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยสามารถจำแนก
ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและโรคที่เกิดจากชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปีที่มีในปัจจุบัน
รวมถึงแนวทางแก้ไข พบว่าพฤติกรรมการนอนของเด็กส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายและด้านอื่นๆ โรคที่พบคือ โรคภูมิแพ้ทาง
จมูก และการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ซึ่งการเลือกชุดเครื่องนอนก็เป็นส่วนสำคัญ (2) เพื่อพัฒนารูปแบบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็ก
แรกเกิด – 2 ปี สำหรับกระตุ้นพัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส พบว่าพัฒนาการของเด็กในช่วงแรกเกิด -2 ปี
พัฒนาการด้านร่างกาย เป็นพัฒนาการที่เด่นชัดที่ควรทำการกระตุ้นและส่งเสริมมากที่สุด การทรงตัวในอิริยาบถต่างๆการ
เคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้สัมผัสรับรู้ การใช้ตาและมือประสานกัน รูปแบบชุดเครื่องนอนที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดคือ รูปแบบที่ 1 ยีราฟแม่ลูกกำลังร้องเพลง มีความเหมาะสมมาก ( X = 4.61) (S.D =0.32) ทำการเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบ เป็นผู้พิจารณาเลือกนำรูปแบบที่ได้มาทำการผลิตเป็นต้นแบบชุดเครื่องนอนเด็ก ตามความต้องการเกี่ยวกับชุด
เครื่องนอนเด็กโดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ เบาะนอน หมอนหนุน ผ้านวม ห่วงเขย่า หมอนข้าง ตุ๊กตาหรือ
ของเล่นเสริมทักษะ และโบมาย (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์,พยาบาล,นักจิตวิทยาเด็ก
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบในด้านความปลอดภัยและโยชน์ใช้สอย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนสำหรับเด็ก พบว่าผล
การประเมินของผู้บริโภคและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62,4.51) (S.D
=0.54,0.41) รองลงมาคือผลประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์,พยาบาล,จิตวิทยาเด็ก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( X = 4.31) (S.D =0.41) เป็นรูปแบบที่มีความปลอดภัยต่อการนอนของเด็ก


คําสําคัญ : เครื่องนอนสำหรับเด็กแรกเกิด-2 ปี กระตุ้นพัฒนาการของเด็กด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส

Abstract

The selection of equipment for children is significant to take care of suitably with ages and to apply
in the good ways. Moreover, it is based on durability without affecting to children, especially for the
bedding of children that is one of all necessary things for parents or care takers of children. Besides, the
sufficient sleeping and relaxing assist children to have good health with good emotion as well as good
learning development. Therefore, the researchers realize that it depends on the essential significance by
studying the needs of bedding for 2 years- old children in terms of supporting safety and applying. In
addition, it supports movement development and touching suitably with ages of children bringing into other
developments. Therefore, this research has objectives as this followings: 1) To study applying behavior and
diseases from bedding of 2 years-old children in current day with solutions 2) To develop patterns of
bedding for 2 years-old children in terms of stimulate movement development and touching 3) To assess
satisfaction of customers and medical, nurse, child psychology and safety designing and applying experts. As
the result, Mixed Methodology; moreover, populations and group for tasting in this research are collet data
form pregnant mothers and mothers who had delivered babies. In addition, the group for tasting sampling
of researcher has applied the specific method that is infants until 2 years–old children who are allowed
from parents. The tool used in this research consists of interviewing, noticing, questionnaires and
assessments to gather information. Therefore, the results of research can classify into 3 parts: (1) To study
applying behavior and diseases from bedding for 2 years-old children with solutions. Moreover, it was found
that the sleeping behavior affected to body development and others. Furthermore, other found diseases
are allergy and emergency death, and the selection of bedding has significant parts. (2) To develop patterns
of bedding for 2 years-old children for stimulating movement development and touching. Moreover, it was
found that the development of 2 years –old children, especially for body development is clearly stimulated
and supported at most as well as balancing of movement by using large muscles, touching to conceive
meanings, eyes and hands movement. On the other hand, the most suitable patterns of bedding was the
first at high level ( X = 4.61) (S.D = 0.32) pattern to select by the designing experts in terms of considering
patterns to produce the model of children bedding as requirements orderly from the most to least as this
followings: cushions, pillows, blankets, dolls or skillful toys and mobiles (3) To assess satisfaction of
customers and experts in medical and nurse, child psychology, safety designing and applying. Towards
children's bedding products. Found that the rate of consumer and expert design. The satisfaction level is
the highest level ( X = 4.62,4.51) (SD = 0.54,0.41), followed by assessment of medical professionals, nurses,
child psychology. The level of satisfaction was high ( X = 4.31) (SD = 0.41) as the safe patterns for children
to sleep.


Keywords : Bedding for 2 years-old children, stimulation of movement and touching