ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้สูงอายุ The Art Product Invent As for Hobby for The Elderly

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “ ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้สูงอายุ ” ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ และออกแบบผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลที่ศึกษา รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อรูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การทางสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค และชมรมผู้สูงอายุ ตั้งฮั่วเส็ง จำนวน 50 คน ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
นำข้อมูลที่ได้มาใช้ออกแบบและประเมินผลรูปแบบด้วยแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 คน จัดทำต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำงานศิลปะประดิษฐ์, 2) ใบงาน(Job Sheet)ขั้นตอนวิธีการทำศิลปะ
ประดิษฐ์ และ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพในการทำต้นแบบ (Prototype) ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ประเภทของใช้
และของตกแต่ง และใช้แบบสอบถามศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง คือ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค แผนกอาชีวะบำบัด จำนวน 3 คน เพื่อ
ใช้ในการทดลองความพึงพอใจในเรื่อง วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำงานศิลปะประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ย 3.94, ใบงาน(Job Sheet)
ขั้นตอนวิธีการทำศิลปะประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ย 3.67 และ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4 ซึ่งภาพรวมผลงานออกแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับดีทั้งหมด ซึ่งงานทั้งหมดที่ได้ออกแบบมีความแข็งแรง คงทน ดูแลรักษาความสะอาดง่าย รูปแบบผลิตภัณฑ์แสดงความ
เป็นงานอดิเรกศิลปะประดิษฐ์ที่มีความสวยงาม เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย สร้างความพึงพอใจต่อผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี


คําสําคัญ : ผู้สูงอายุ/ศิลปะประดิษฐ์

Abstract

The research purposes of the art product invent as for hobby for the elderly are to study the
problems and requirements of elderly people as well as to design the art product for their hobbies. It also
studies the elderly’s satisfaction on the prototype of a set of art product for their hobbies. The target
groups are 50 elderly peoples and staff from Ban Bang Khae Social Welfare Development Center for Older
Persons and Tang Hua Seng Elderly Social Group. The instrumentations are interview scripts and
questionnaires for collecting the requirement data. Using Delphi technique by having 3 expert product
designers to evaluate the design choices. Then create the prototype of a set of art product for elderly’s
hobby consisting materials, job sheet and packaging. The questionnaires and the prototype created are used
to evaluate the satisfaction of the product for elderly’s hobby. The data analysis are based on percentage,
mean and standard deviation. This research concluded that the 3 elderly samples from Ban Bang Khae
Social Welfare Development Center for Older Persons have a high level of satisfaction on the set of art
product for elderly’s hobby; The average level of satisfaction on material, job sheet and packaging are 3.94,
3.67, and 4.00 respectively. Moreover, it is designed to be strong, durable and easy to take care. The Most
of all, the product design is beautiful and practical.


Keywords : Elderly Handicrafts