การศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 Study and development of a dining table set in the secondary school cafeteria for the secondary educational service area office - 6

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาลักษณะประเภท ขนาด วัสดุ ลักษณะการใช้งาน พฤติกรรมการใช้สอย
เพื่อการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 และประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร จำนวน 398 คน และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 55 คน ผล
การศึกษาพบว่าชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่ใช้ภายในโรงอาหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบลอยตัวมีทั้งประกอบขึ้นโดยช่าง
ท้องถิ่นและสำเร็จรูปมาจากโรงงาน ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี วัสดุที่พบ คือ เหล็กท่อ ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด พลาสติก
และสเตนเลส(Stainless steel) ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะนั่งรับประทานอาหารเป็นกลุ่ม เฉลี่ย 7-8 คน ผู้ใช้มีขนาดสัดส่วนร่างกายเฉลี่ย
สูงกว่าในการสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2541 ระยะห่างที่เหมาะสมของชุดโต๊ะรับประทานอาหารแต่ละชุดที่ผู้ทดลองสามารถทำกิจกรรม
ได้สะดวก คือระยะ 65-70 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่ของการจัดวางช่องว่างระหว่างขาโต๊ะกับม้านั่งที่ผู้ทดลองสามารถทำกิจกรรมได้
สะดวกคือระยะ 25-30 เซนติเมตร พื้นที่ในขณะนั่งรับประทานอาหารผู้ทดลองทำกิจกรรมบนโต๊ะอาหารได้สะดวก ขนาดพื้นที่
หน้ากว้าง 85-90 เซนติเมตร การเข้าใช้ชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่เป็นแบบม้านั่งยาวจะมีระยะที่กว้างกว่าเก้าอี้เดี่ยว จากการ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้านความต้องการพื้นฐานของบุคคล ผู้ใช้ได้ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง
ของวัสดุ (


คําสําคัญ : ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร, โรงอาหาร, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

Abstract

The purpose of this research to study the type, size, material, usage, using behavior for design and
development of a set of dining tables in the cafeteria of secondary schools belonging to the secondary
educational service area office 6, test the strength of dining table and chair in accordance with Thai
Industrial Standards and evaluate satisfaction in the set of dining table from the sample group. The samples
were from 398 high school students from Bangpleeratbamrung school, Bangkaewprachasan school,
Watsothornwararamworaviharn school and 55 school administrators in the secondary educational service
area office 6. Study results reveal that the dining tables used in the school cafeteria is movable furniture.
Assembled by local craftsman or finished from the factory. Most last for more than 10 years. The survey
found materials use are steel pipe, hardwood, plywood, plastic and stainless steel. The tables will
accommodate on average 7-8 people. This study shows that the users have higher than average body size
in the survey year of 1998. The survey found that the proper and most comfortable distance between
person and table is the distance of 65-70 centimeters. The size of the gap between the table legs to the
bench, the trial found that the distance of 25-30 centimeters. Made for easy access, the width of dining
table was 85-90 centimeters wide. The space to access a bench is wider than a single chair. From
interviewing, the basic needs of individual users they found their needs in terms of material (


Keywords :