โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากผ้าไม่ทอสำหรับที่พักอาศัย Design and development of products from nonwoven fabric for home use.

บทคัดย่อ

การวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากผ้าไม่ทอสำหรับที่พักอาศัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาการแปร
รูปผ้าไม่ทอให้เป็นงานเชิง 3 มิตินำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้สำหรับที่พักอาศัย และเพื่อสร้างความพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายจาก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างขึ้น จากกระบวนการทำวิจัยนั้น ในขั้นตอนแรกได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารวิชาการและ
เว็บไซต์ต่างๆเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างแนวความคิดและกำหนดกรอบการศึกษา โดยเลือกเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีที่
พักอาศัยในพื้นที่จำกัด จากนั้นลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามทำการคัดเลือกและทดลองขึ้นรูปและตกแต่งวัสดุ รวมทั้งใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย แล้วสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้พักผ่อน 10 รูปแบบ จากนั้นคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ และนำมาพัฒนาให้มีความเหมาะสม และวัดผลโดย
การทดสอบความพึงพอใจจากประชากรโดยใช้แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน สรุปและประเมินผล อภิปราย และ
นำเสนอผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอสำหรับที่พักอาศัย จากผลจากการวิจัยพบว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุผ้าไม่ทอซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้สำหรับที่พัก
อาศัยให้เหมาะสมได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เก้าอี้พักผ่อนเพื่อ
สตรีที่อาศัยในพื้นที่จำกัดนั้นมี ความสนใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ A หรือเก้าอี้พนักข้างเหลี่ยม จำนวน 26% มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นในการออกแบบและการใช้งานเป็น อยู่ที่ 3.84 และความสนใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ B หรือเก้าอี้พนักข้างโค้ง จำนวน
74% มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในการออกแบบและการใช้งานเป็น อยู่ที่ 3.99


คําสําคัญ :

Abstract

The purpose of this non-woven fabric for Design and products development for home use was to
study the method of transform nonwoven fabric into 3D form then develop product for home use and
achieving satisfaction from the prototype. From the process of research, The first step is to study all of
information from related articles and internet to make knowledge for establish a framework by focus on
target group which are women living in limited space accommodation. Then observe to select material,
experiment the process of forming product, material decoration technique and Use the questionnaire to
study the needs of target group. Then analysis the information in to the process of chair design in 10
models and selected by Specialist. Developed to be suitable and evaluate by satisfaction indicator test
from sample group of 100 people. Summary evaluation and presentations of the design and development
of products from nonwoven fabric for home use. The results of the research showed that the design of this
product can make better image and add value in to nonwoven fabric material and can be applied in to
suitable product for home use. By analyzing data from a survey found that the target group interest in designA or a square backboard chair with an average of 26% and the average opinion on design and
usability is 3.84. DesignB a round backboard chair with an average of 74% and the average opinion on design
and usability is 3.99


Keywords :