การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย Design, Crafting Furniture from Banana Tree Fibers.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศักยภาพและสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืนบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าผลผลิตจากการเกษตรและพัฒนา
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตอุตสาหกรรมและการบริการด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม
เครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย จากการศึกษาเส้นใยจากต้นกล้วยมีมากมายหลายชนิด ผลจากการทดลองคุณสมบัติด้านต่างๆของ
เส้นใยกล้วยที่ดีเหมาะที่จะใช้เป็นผ้าทอควรเป็นกล้วยป่าเพื่อให้คุณสมบัติที่เหนียวทนทาน ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น โตเร็ว ปลูกง่าย มัก
พบทั่วไปทุกภูมิภาค กล้วยเป็นพืชที่ให้คุณค่ามากมาย เส้นใยแก่มีความเหนียว สามารถใช้ทำเส้นใยถักทอได้ การพัฒนากรรมวิธีการ
ผลิตเส้นใยจากต้นกล้วยโดยการนำต้นกล้วยแกะกาบและก้านใบมาตากแห้งหรืออบกำมะถันเพื่อให้เส้นใยกล้วยมีความเหนียว คงทน
และป้องกันเชื้อรา อีกทั้งต้องอาศัยความชำนาญในการทอประดิษฐ์ฝีมือออกมาอย่างตั้งใจ เส้นใยกล้วยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้าง
มูลค่า ผ้าทอ เพื่อเพิ่มคุณค่าของกล้วย ให้กับชุมชนที่เข้มแข็ง ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อไป ผลการวิจัยพบว่าผ้าทอจากใยกล้วยมี
การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกแบบงานหัตถกรรมเครื่องเรือน
มุ่งเน้นการออกแบบเครื่องเรือนที่ทันสมัย (Modern) จากวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพกึ่งการทดลองการผลิตด้วยเส้นใยต้นกล้วย
ใช้ทดแทนวัสดุประเภทผ้าหุ้มเบาะ เน้นงานฝีมือด้านเครื่องเรือนโดย โครงสร้างตัวอย่างเก้าอี้รับแขกยังคงเป็นการใช้ไม้จริงบุฟองน้ำ
หุ้มด้วยผ้าทอจากเส้นใยต้นกล้วย เป็นการสร้างจุดเด่นของวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาและเพิ่มผลผลิต อุตสาหกรรมการเกษตรให้มีความ
เจริญเติบโต1
สรุปผลด้านการออกแบบงานหัตถกรรมเครื่องเรือนเป็นชุดเก้าอี้นั่งรับแขกบุเบาะฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าทอจากเส้นใยกล้วยที่ได้
จากธรรมชาติ จากการทดลองตามกระบวนการขั้นตอนขึ้นรูปเครื่องเรือนสามารถจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบันที่ทันสมัยแบบสากล สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนด้วยรูปแบบ
ที่เรียบง่าย หรูหรา เช่น บ้านพักอาศัย สถานที่ทำงาน โรงแรมหรือสถานที่ให้การต้อนรับก็สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.ด้านการนำไปใช้ผลิตเครื่องเรือนควรพัฒนาเส้นใยจากต้นกล้วยให้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องเรือนที่หลากหลายมากกว่าการหุ้ม
เบาะ
2.ด้านคุณสมบัติของผ้าทอจากเส้นใยต้นกล้วยที่ได้จากธรรมชาติ เป็นการผลิตงานหัตถกรรมเส้นใย จึงมีความสวยงาม มันวาว
เหนียวและทนทาน
3.ด้านการออกแบบชุดเก้าอี้นั่งรับแขกสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนด้วยรูปแบบที่ที่ทันสมัย เรียบง่าย หรูหรา
เหมาะกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบันที่ทันสมัยแบบสากล


คําสําคัญ : หัตถกรรมเครื่องเรือน เส้นใยกล้วย การทดแทน การหุ้มเบาะ

Abstract

This research aims to study the viability and strengthening the knowledge economy in a balanced and
sustainable development, based on the sufficiency economy philosophy focuses on the efficiency of
agricultural production and the value of agricultural production and development. local knowledge to
effectively support industrial production and services with product design, crafting furniture from banana tree
fibers. The study of banana fibers are of many types. The results of the various properties of banana fiber are
better suited to be used as wild banana fabric should be durable to property. Which is readily available in a
local fast growing plant is usually found in all regions. Banana plants are a lot of merit. The fiber is tough Can
be used to make fibers woven. The development process fiber from banana by banana bract and leaf dry
sheep or a sulfur to banana fiber is tough and durable, anti-fungal. It requires expertise in weaving crafts made
out intently. Banana fiber is an alternative to creating value for the enrichment of woven banana. A strong
community Further economic development. The results showed that the cloth woven from banana fiber has
developed the knowledge and wisdom to balance the commercial interests of sustainable economic
development as the core philosophy with the use of natural resources and environmental management. Design,
furniture, handicrafts, design-oriented furniture Modern (Modern) from the qualitative research, semiexperimental
fiber banana production using renewable materials, upholstery fabrics. Crafts furniture by focusing
on the sample chair is still used real wood paneling sponge covered with a cloth woven from banana tree
fibers. Highlights of natural materials to create, develop, and improve productivity. The agriculture industry is
growing.
The result is a set of design, handicrafts, furniture, living room chairs, padded seat cushions upholstered
with fabric woven from banana fibers derived from nature. The experimental procedure step-forming material
can be utilized for both the local environment and is today a modern international style. Industry to develop a
simple model with luxury hotels such as the home, workplace or place of welcoming, it can be used properly.
1. Adoption manufacturing fibers from banana trees should develop into a piece of furniture that range
over the upholstery.
2. The properties of the fabric woven from banana tree fibers derived from nature. The fibers produced
handicrafts It is beautiful, glossy, tough and durable.
3. Design a set of chairs, living room furniture industry can develop into a form of modern, simple,
elegant suit the local environment and is today a modern international style.


Keywords : Crafts furniture, banana fiber, compensations, The upholstery.