การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทางบนพื้นฐานพฤติกรรมและความต้องการเป็นตัวกำหนด Digital Printing Design for Niche Market By Customer Behavior Determinism Base

บทคัดย่อ

พฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างของผู้กลุ่มผู้บริโภค เป็นปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง
เนื่องจากพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยขั้นตอนและ
วิธีการจะได้ข้อมูลมานั้นนักออกแบบจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือในการสำรวจข้อมูลเช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม เป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเข้าสู่กระบวนการออกแบบ ทั้งนี้การสำรวจจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริโภค
ด้วยความเต็มใจ โดยเงื่อนไขของการให้ความร่วมมือตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่างตอบแทน หากนักออกแบบสามารถอธิบาย
ให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญและผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ผู้บริโภคย่อมให้ความร่วมมือและยินดีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ออกแบบอย่างแน่นอน ยังผลให้การออกแบบบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ


คําสําคัญ : การออกแบบ, สื่อสิ่งพิมพ์, เฉพาะทาง, พฤติกรรม

Abstract

Differing behaviors and needs of consumers are the key factors for niche printing design because these
factors are means to format the contents and patterns of the print media. Designers employ some surveying
tools such as questionnaires, interview forms, and participative observations to collect those necessary
information, and then apply the survey results to the designing process. However, these surveys must have full
participation from consumers on the basis of mutual benefits. If designers can explain what benefits the
consumers will get from full participation, the consumers will agree to be a part of the designing process and
their work will be successful


Keywords : Design, Printing Media, Niche, Behaviors