การศึกษาภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์เพื่อใช้ในการออกแบบลวดลายและ เครื่องประกอบ การแต่งกายสตรี

บทคัดย่อ

การศึกษาภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์เพื่อใช้ในการออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการ
แต่งกายสตรี เป็นการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี โดยใช้ภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ โดยมี
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ 2) เพื่อออกแบบลวดลายและ
เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาในงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี การศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความ
เป็นมาของงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ ลักษณะทั่วไปและความหมายของลวดลาย ภูมิปัญญาและความสำคัญ แล้ว
นำผลของการศึกษาวิเคราะห์นั้น มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการออกแบบลวดลาย เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลวดลายและเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี กลุ่มตัวอย่าง คือ สุภาพสตรีที่เข้ามาเลือกซื้อเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า(ส่วนโรบินสัน) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่าได้ลวดลายที่ประยุกต์จำนวน
6ลวดลาย ได้แก่ ลายประสานรัก ลายพุดบรรจบ ลายประชุมมาลี ลายร้อยรัก(เส้นนอก) ลายร้อยรัก(เส้นใน) และลายดารา
ลอย เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี ประเภท หมวก ผ้าพันคอ และกระเป๋าจำนวน 6 เอกลักษณ์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก


คําสําคัญ : ภูมิปัญญางานดอกไม้สด การออกแบบลวดลาย เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี

Abstract

The wisdom study of Thai traditional fine craft of fresh flora art is to 1) analyze the traditional
knowledge of fresh floral art and green banana leaves fine craft, 2) design motif patterns and women
accessories by using the conceptual idea of the studies, and 3) evaluate the motif pattern and
accessories, design satisfaction of a sample group. The successful studies of Thai traditional fine craft of
fresh flora art history, the importance of traditional lore, and the feature and substance of the motif
forms were analyzed and applied for the process of motif design and women at the accouterments. The
sampling group of this research is sixty women accessories shops in Robinson section, Central Department
Store, Phitsanulok. The result is revealed design applied 6 design such as pasarnruk design pudbunjob
design pracummalee design loyruk design(out line) loeyruk(in line) and daraloey design for apply to design women’s accessories such as hat scarfs and bags amount 6 identity, the outcome shows that the
sampling respondents were satisfied with high level as well.


Keywords : Fresh Floral Art Motif Pattern Design Women Accessories