การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบำบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1.เพื่อศึกษากิจกรรมศิลปะบำบัดในการลดความเครียดกลุ่มผู้ติดสารเสพ
ติด 2.สร้างรูปแบบกิจกรรมศิลปะบำบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด 3.ศึกษาผลของความเครียดก่อนและหลังการบำบัดโดย
กิจกรรมศิลปะบำบัด จากการพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะบำบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบ
กิจกรรมศิลปะเพื่อบำบัดความเครียดของผู้ติดสารเสพติด ที่เข้ารับการฟื้นฟูอาการติดสารเสพติด ภายในศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
กองบิน46 โดยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างเพศชาย อายุระหว่าง18 ถึง 60 ปี จำนวน 35 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากลุ่มประชากร
ตัวอย่างทั้งหมด120 คน โดยวิธีการจับฉลาก หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการวัดประเมินความเครียดของ กลุ่มประชากรตัวอย่าง โดย
แบ่งออกเป็นสามช่วง คือ ช่วงก่อนทำกิจกรรมศิลปะบำบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด ช่วงกลางของการทำกิจกรรมศิลปะบำบัด
ความเครียดผู้ติดสารเสพติด และเมื่อเสร็จสิ้นสัปดาห์สุดท้ายของการทำกิจกรรมศิลปะบำบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด เพื่อ
เปรียบเทียบผลของความแตกต่างในส่วนของค่าคะแนนความเครียด ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยทดลองรูปแบบกิจกรรมศิลปะบำบัด
ความเครียดผู้ติดสารเสพติด โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างต้องผ่านการทำกิจกรรมศิลปะบำบัด ทั้งหมด 8 กิจกรรม อันประกอบด้วย
1.กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ 2.กิจกรรมวาดเส้นจินตนาการจากสิ่งที่ต้องการวาดออกมามากที่สุด 3.กิจกรรมปั้นดินจากแบบที่
จดจำ 4.กิจกรรมระบายสีอย่างอิสระ 5.กิจกรรมคอลลาจ 6.กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิธีอัตโนมัติ 7.กิจกรรมเริงระบำของสีและ
ดนตรี 8.กิจกรรมพิจารณาตนเองผ่านงานศิลปะ เมื่อกลุ่มประชาทางศิลปะ ผลการศึกษาวิจัยทดลองพบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่าง
ที่ผ่านการทำกิจกรรมศิลปะเพื่อบำบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด มีคะแนนความเครียดลดลงที่ระดับ 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ


คําสําคัญ : ศิลปะบำบัด

Abstract

The purposes of this research were (1) to study art therapy activity for reducing the drug addiction’s
stress (2) to create art activity models for treating the drug addict’s stress, and (3) to study the effect of
stress before and after getting treatment by using the art therapy activity from art therapy activity’s model
development of the drug addict’s stress. To treat the drug addict’s stress who received the drug
rehabilitation within the Wing 46 Drug Addiction Treatment Center. There were using 35 people having age
during 18 to 60 years old in sample group which passing the selection from 120 people by drawing method.
After that, the researcher had evaluated the people’s stress from the sample group by separated three
periods including before doing art therapy activity for treating the drug addict’s stress, middle of doing art therapy activity for treating the drug addict’s stress, and when finished the last week of doing art therapy
activity for treating the drug addict’s stress. For comparing the effects of stress points that were occurred
from research study and experiment about the art activity models for treating the drug addict’s stress, the
people in sample group must passed all 8 art therapy activities including (1) relationship building activity, (2)
drawing an imagination line which was the most thing that they wanted to draw, (4) free painting activity, (5)
collage activity, (6) automatic creating activity, (7)color dance and music activities, and (8) considered
themselves activity through art work. According to the research result, it found that the stress point of
people who passed art therapy activity for treating the drug addict’s stressing sample group had decreased
at the statistical significance level of .05.


Keywords : Art Therapy