การออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนเสริมสร้างการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนเสริมสร้างการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะ
เกษ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับเป็นข้อมูลในการออกแบบบท
เนื้อเรื่อง เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร ของนักเรียน
และนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อประเมินผลการรับรู้ด้านวัฒนธรรม จากหนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิจัยแบบผสมผสานรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสำรวจ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าหนังสือการ์ตูน
เรื่องศรีพฤทเธศวร ได้แต่งบทจากข้อมูลที่ได้จากบันทึกภาษาขอมที่ได้จารึกไว้ที่กรอบประตูระเบียงคต ปราสาทสระกำแพงใหญ่ วัด
สระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบการ์ตูน SD 5ส่วน หรือ Super Deformation สัดส่วน 5 ส่วน ซึ่งเป็น
รูปแบบการผสมผสานระหว่างการ์ตูนตัดทอนและการ์ตูนแนวเสมือนจริง ซึ่งได้จากผลการสำรวจความต้องการของกลุ่มทดลอง การ
ตัดเส้นได้ใช้เส้นที่มีน้ำหนักเบา เข้ม แตกต่างกันตามจังหวะของแสงและเงาของภาพ เพื่อสร้างอารมณ์ และความสวยงามให้กับเส้น
การ์ตูนการลงสีได้ใช้สีในลักษณะคู่สีตรงกันข้ามในบริเวณเป็นเป็นจุดเน้น เพื่อสร้างความสนใจ และนำสายตาผู้อ่าน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวย่างมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะ
จังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรก่อนการทดลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย รายข้อมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุข
ปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรก่อนการทดลองในข้อ “สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ผู้อาบกินมีสุขภาพพลานามัยดี” มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด กลุ่มตัวย่างมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรหลังการทดลองโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ รายข้อมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรหลังการทดลองในข้อ “ปีมหาศักราช
959 หรือปี พ.ศ. 1580 อาณาจักรขอม เป็นอาณาจักรที่ทรงอิทธิพล”มีค่าเฉลี่ยสูงสุด กลุ่มตัวย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการ
ออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านเนื้อหาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากรายข้อ“หนังสือสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อให้เกิดการ
รับรู้ด้านวัฒนธรรมของชาวศรีสะเกษประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความเหมาะสมและความงามของ
ภาพ กลุ่มตัวอย่างมี่ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายข้อ “ความเหมาะสมของสีที่ใช้ในการนำเสนอ”และ“ขอบเขตของ
เนื้อหาในการนำเสนอ”มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างมี่ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากรายข้อ“ความน่าสนใจของ
หนังสือการ์ตูน”มีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยยู่ในระดับมากรายด้านด้านประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูน
ในด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด จากการทดลองใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวร พบว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ประเภทมุขปาฐะหลังการทดลองด้วยการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการรับรู้ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้อหามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


คําสําคัญ : หนังสือการ์ตูน, วัฒนธรรม, ศรีสะเกษ, การรับรู้, ศรีพฤทเธศวร, การออกแบบ

Abstract

This research, “designing and developing cartoon for enhancing oral cultural awareness of Sisaket
Province”, aims to study about the oral culture of Sripluettasaun, Sisaket, in order to keep record of the story
to use them in designing and developing cartoon for enhancing oral cultural awareness of Sisaket Province for
Sisaket high school and university students. In addition, this research aims to assess the cultural awareness from
Sripluettasaun cartoon. Researcher uses mixed-method in this study consisted of qualitative, survey, and
document study. In conclusion, Sripluettasauncomic was created after Khmer document from the engravement
in the door way of Srakampangyai castle, in Srakampangyai, Utumporn District, Sisaket Province. The cartoon
was in 5SD or 5 Super Deformation which is the combination of retrenched cartoon and realistic cartoon.This is
from the survey of the needs of the sample group.The microscopy using a lightweight intensity vary according
to the rhythm of light and shadows of the images. In order to create a feeeling and beauty of the comic
strip.This comic use the contrast color to generate interest in readers' eyes.Most of the respondents were
female who study in high school and undergraduate. The samples are perceived oral culture of Sripluettasaun,
Sisaket in low level before they received the treatment. The highest average of the issue was “divine Pool help
us have a good health. The samples are perceived oral culture of Sripluettasaun, Sisaket, better. From the issue
of perception of oral culture of Sripluettasaun, Sisaket, “Mahasakarat 959 or Putasakarat 1580,Khmer Empire was
a powerful empire” has a highest average. The samples were satisfied with the quality design of the comics
Sripluettasaun. In the issue of “the suitability of the colors used in the present "and" the scope of the content”
was in high level average. The samples were satisfied with the efficiency of the comic. In the issue “an
interesting aspect of the comic book” was high level average, the samples were satisfied with this.The efficiency
of comic books in terms of efficiency has the highest average. The result of the research was; the average
perception of oral culture after received treatment was a higher than average pre-test recognition statistically
significant at the 0.05 level. Moreover, hypothesis viewed the satisfaction with the content correlated with
perceived cultural significance at the 0.05 level.


Keywords :