การศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับ โดยนำแนวคิดความเชื่อจากวัฒนธรรมไทยทรงดำ กรณีศึกษา : กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนไทยทรงดำและออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม
ข้อมูลที่ได้ศึกษา รวมทั้งศึกษาความต้องการของผู้บริโภค USB Drive และเครื่องประดับที่เป็นผู้หญิง ตั้งแต่อายุ 20-50 ปีที่มีต่อ
รูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 60 คน คือ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำข้อมูลที่ได้มาใช้
ออกแบบและประเมินผลรูปแบบด้วยแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน9คนจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ USB Drive ที่อยู่ในรูปของสร้อยคอ2) ผลิตภัณฑ์USB Driveที่อยู่ในรูปของสร้อยข้อมือ3) ผลิตภัณฑ์ USB
Drive ที่อยู่ในรูปของแหวนและความพึงพอใจของผู้บริโภค USB Drive ที่เป็นเครื่องประดับ โดยเป็นผู้หญิง ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี ที่มี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน130 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 20-50 ปี จำนวน130คน โดยได้ทดลองสวมใส่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้มีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเรื่อง ความเป็นอัตลักษณ์ไทยทรงดำ/ความเป็นUSB Drive/ความเป็นเครื่องประดับ/ความ
สะดวกในการพกพา โดยอันดับที่ 1 คือ สร้อยข้อมือมีค่าเฉลี่ย (4.18) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.(0.07) อันดับที่ 2 คือสร้อยคอ
มีค่าเฉลี่ย (4.09)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (0.06) และอันดับที่ 3 คือ แหวนมีค่าเฉลี่ย (4.04) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.(0.06)โดยภาพรวมผลงานออกแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทั้งหมด ซึ่งงานทั้งหมดที่ได้ออกแบบนั้น ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญในเรื่อง
ของFunctionโดยให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันมีความแข็งแรง คงทนต่อกรใช้งานสามารถพกพาได้สะดวก และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของไทยทรงดำที่มีความสวยงามมีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้
ที่สนใจผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี


คําสําคัญ : วัฒนธรรม, ไทยทรงดำ, อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องประดับ

Abstract

This research is to The purpose of this research is to study the problems and needs of Thaisongdam
communities and designed the products according to the studied information. In addition, to study the
consumer needs of USB Drive and decorationsof women aged 20-50 years who interested in the original
product series for 60 persons by interviewing and questionnaires. The information were used to design and
evaluate a questionnaire by specialists and peer reviewers for 9 persons. The original products were made
including 1) the USB Drive products performed as necklaces 2) the USB Drive products performed as bracelets 3)
the USB Drive products performed as rings. Moreover, the satisfaction of the consumer for USB Drive
decorations are women aged 20-50 years who were satisfied with the style of the original products for 130
persons which were analyzed by using percentage mean and standard deviation. The study concluded that
consumers who are women aged 20-50 years for 130 persons by wearing the original products have satisfied
with Thaisongdam identity/being USB Drive/being decorations/convenient to carry. The first one is the bracelet
with mean 4.18 and the standard deviation 0.07, second one is necklace with mean 4.09 and the standard
deviation 0.06, third one is the ring with mean 4.04 and the standard deviation 0.06. The overall design was
good and all designed products were made according to the function which are able to use for daily life, strong
for usage, convenient to carry. In addition the products shown the identity of the beauty of Thaisongdam,
appropriate to use and satisfaction to those interested in the product as well.


Keywords : Culture Thaisongdam Electronic Componets Accessories