การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้คือการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน มี
วัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1.เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.
เพื่อหาประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 3.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ผลงานการออกแบบ ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสาน และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น และ 4.เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสาน และนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยในขั้นตอนการศึกษา และพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลภาคสนาม
เกี่ยวกับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานทั่วทั้งภาคอีสาน ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตจำนวน 110 กลุ่มใน 20 จังหวัดภาคอีสาน การ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล เป็นการทดสอบเชิงระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ พบว่าระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก สามารถใช้งานส่วนต่าง ๆ ในระบบได้ดีมาก
การเปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบ ของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 30 คน โดยมีการจัดการทดสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งก่อนและหลัง
การใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ปรากฏว่าคะแนนผลงานการออกแบบของกลุ่มตัวอย่าง หลังจากการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าคะแนนผลงานการออกแบบของกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานงานวิจัยที่ตั้งใว้ สำหรับการเปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบของกลุ่มผู้ผลิต
เครื่องจักสาน ได้มีการทดลองกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานที่มีศักยภาพในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
จำนวน 3 กลุ่ม โดยใช้ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิม เป็นผลงานการออกแบบก่อนการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
และใช้ผลงานการออกแบบภายหลังการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น เป็นผลงานหลังการใช้งานระบบฐานข้อมูล การ
เปรียบเทียบคุณภาพผลงาน เป็นการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีการสำรวจข้อมูลต่อเนื่องจากการทดลองใช้
ระบบ ปรากฎผลว่า ทั้ง 3 กลุ่มที่ได้ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น มีผลงานที่ดีกว่าก่อนการใช้ในเชิงประจักษ์ และการผลิต
ชิ้นงานในเวลาต่อมาหลังจากสำรวจข้อมูลภายหลัง พบว่าแต่ละกลุ่มได้พัฒนาทักษะการผลิตเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการใช้
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนั่นเอง การวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนั้น
ปรากฏว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


คําสําคัญ : ฐานข้อมูล, เครื่องจักสาน, อีสาน

Abstract

This study is study and improvement of the database system of Isan basketry for local product design
was purposed to 1) to study and improvement of the database system of basketry in North Eastern for
community’s product design, 2) to calculate of the database system efficiency of basketry in North Eastern
for community’s product, 3) to compare quality of product design of the basketry creator and the student of
product design field about before and after improve the data base system and 4) to evaluate of satisfaction
level of the database system user of the basketry creator and the student of product design field. For the
method of study and improvement, the student studied by the field data about the basketry creator in all
of Northeastern included the basketry creator of 110 groups in 20 provinces in Northeastern. Testing of
efficiency of the database system is systematic testing by the expertise of the database system and
information found that the improved database has efficiency in a very good level could able to use in any
part in a very good level, comparison of product design’s quality of the student of product design field
before and after improve the data base system, the researcher used the sample group such as the student
of bachelor degree, Industrial Product Design Program, Rajamangala University of Technology Isan for 30
students by adjustment of product design testing of the community before and after improvement of the
database system found that the points of design of the sample group before improve the database system
in significant statistic at 0.05 level accordance with the determined hypothesis of the research for
comparison of product design quality of the basketry creator was tested the potential basketry creators for
using computer and internet network for 3 groups by using the original product design by the community to
be the product design before improve the database system and used the product design after improve to
be the product design after improve the data base system. Comparison of quality of the product is
qualitative comparison by the expertise and follow by surveyed the data from using the system test, the
results found that both 3 groups were used the improved data base system have the better products before
using the system in experiential and produced the product after surveyed the data found that each group
was improved their skills even more that effected from using the improved data base system, evaluation of
satisfaction level of the sample group about using the improved data base system found that the points of
satisfaction was in a most level both the students of product design program and the product creators of
the community


Keywords : Database, Basketry, Isan