การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าลีซอ (ลีซู) หมู่บ้านศรีดงเย็น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและกระบวนการทำเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผ่าลีซอ (ลีซู) เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผ่าลีซอ หมู่บ้านศรีดงเย็น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผ่าลีซอและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการในการศึกษาประกอบด้วยการสัมภาษณ์และสังเกต ซึ่งศึกษาจากกลุ่มชาวเขาเผ่าลีซอ ผู้ผลิตเครื่องประดับเงิน โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวเขา แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม่


คําสําคัญ : การออกแบบ, เครื่องประดับเงิน, ชาวเขาเผ่าลีซอ (ลีซู)

Abstract

The purpose of this research is to study history and the production process of silver jewelry by the hill tribe “Lee-sor community” in See Dong Yen Village, Maetang District, Chaingmai Province, and to construct the body of knowledge concerning silver jewelry making occupation and the Identity of silver jewelry by the hill tribe Lee-sor in order to apply and develop to the new design format.
Instruments used in this research were an interview and an observation which were studied from
Lee-sor (Lee-su) jewelers. Approved and complete data were analyzed and integrated together for building a body of knowledge of a Lee-sor ’s silver jewelry making occupation. Finally, data colleted will be used to develop the new design format.


Keywords : silver jewelry, Hill tribe Lee–sor community