กรณีศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำเศษไม้เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้มาใช้ให้เกิดคุณค่าทาง
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์ 1.ศึกษาเศษไม้เหลือใช้จากการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ในงาน
สถาปัตยกรรม 2. ออกแบบวัสดุจากเศษไม้เหลือใช้จากโรงงานแปรรูปไม้สร้างเป็นต้นแบบและทดสอบวัสดุ 3.ประเมินผลความพึ่ง
พอใจจากผลิต ภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งแนวทางการออกแบบจะใช้กระบวนนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เพื่อให้ใช้พลังงานในการผลิตน้อย
ที่สุดและเพื่อให้การบริหารจัดการเศษไม้ในโรงงานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องศึกษาระบบการจัดการภายในองค์กรนั้นโดยตรง
จึงได้เลือกกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ขนาดกลางประเภท วงกบ ประตู หน้าต่าง บริษัทสยามวู้ดเท็ค จำกัด (Siam
Woodtech Co., Ltd) เพื่อสำรวจกระบวนการผลิตในองค์กร ทั้งขั้นตอนการผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน
การบริหารจัดการเศษไม้เหลือใช้ เป็นต้น นำมาวิเคราะห์หาข้อจำกัดในการออกแบบและแนวคิดที่สามารถเป็นไปได้ในการ
ออกแบบในบริบทของกรณีศึกษาที่ตั้งไว้ โดยทำแบบร่างจากแนวคิดเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบ 3 ท่าน
แสดงข้อเสนอแนะอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านความคิดเห็น
จากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จนเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หลังจากนั้นจึงทำแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบและกลุ่มผู้บริโภคงานออกแบบตกแต่งมาเป็นผู้ประเมิน 20 ท่านในงานทั้ง 3 แบบ ซึ่งได้แก่ ม่านไม้ที่พับปรับได้ โคม
ไฟไม้ที่ติดผนังที่พับปรับได้และโคมไฟไม้ตั้งพื้นพับปรับได้โดยผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์พบว่า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบให้ความพึงพอใจในระดับมาก (X = 2.63, SD.=051) และกลุ่มผู้บริโภคงานออกแบบตกแต่งมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (X = 2.49, SD.=0.55)


คําสําคัญ : เศษไม้เหลือใช้, การแปรรูปเศษไม้, เศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป

Abstract

This research has objectives that are to study and design products by using waste remain materials
from wood processing industry to achieve maximum benefits. The first objective of this research is to study
and develop waste residues to be functional and beneficial to architectural purposes. In addition, this
research focuses on creating new materials or new products from pieces of waste wood which are left after
production processes. Lastly, a satisfaction survey will be used to evaluate the final result of this research.
Concept design of the project has an emphasizes on reuse process in order to reduce energy consumption
as much as possible during production processes. Accurately managing production of the product, the
researcher is required to understand actual systems of wood industry. Therefore, a medium wood industry
named Siam Woodtech Co.,Ltd has been chosen to be a case study for this research. The researcher chose three specific products, which are a wooden curtain, a wall lamp, and a floor lamp, and studied them
thoroughly in order to analyse conditions and probabilities of product design.


Keywords : scrap wood wood scraps reuse manufacturers wooden scrap