การประเมินหลังการใช้งานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกลุ่มหอพักเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์พักอาศัยและเรียนรู้

บทคัดย่อ

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเชิงดอย โดยใช้การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation) เป็นเครื่องมือในการประเมินถึงส่วนการใช้งานของหอพัก เพื่อหาแนวทางการปรังปรุงให้หอพักเชิงดอยเป็นศูนย์พักอาศัยและเรียนรู้ที่ตอบสนองกับความต้องการของนักศึกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกณฑ์การประเมินหลังการใช้งานของอาคารอิงถึงทฤษฎีหลัก 9 ประการของ Voordt ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปเป็นแนวทางการปรับปรุงที่ตอบรับกับเกณฑ์ของศูนย์พักอาศัยและเรียนรู้ (Living and Learning Center) วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงปานกลางในทุกส่วนใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มของนักศึกษาพบว่าชั้นที่พักเป็นส่วนที่มีนัยสำคัญมากที่สุดต่อความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังพบว่าประสิทธิภาพอาคารเป็นเกณฑ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษามากที่สุด โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ของ Voordt และการวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นให้เป็นศูนย์พักอาศัยและเรียนรู้ต่อไป


คําสําคัญ : หอพักนักศึกษากลุ่มเชิงดอย, การประเมินหลังการใช้งาน, ศูนย์พักอาศัยและเรียนรู้

Abstract

This research is to evaluate students’ satisfaction who live in Cheang Doi Residential Halls. The Post Occupancy Evaluation is being used as a main tool to evaluate the building aspects in Cheng Doi Residential Halls. Main objective is to find the way to improve the function and built environment of Cheang Doi residential Halls to Living and Learning Center. Post Occupancy Evaluation will be the main method based on 9 main criteria of evaluating building aspects by Vroodt (Vroodt, 2004). The results will be statistically analyzed to conclude in to the ways for improvement Cheang Doi residential. The results showed that the building efficiency is the most influence aspect that effects the satisfaction of various groups of students. The results can be applied and used for improvement in other residential halls.


Keywords : Cheang Doi Residential halls, Post Occupancy Evaluation, Living and Learning Center