วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557
จำนวนผู้อ่าน 411 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 8.28 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557


บทความวิจัย
การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย / ณัฐพล สุขม่วง,นิรัช สุดสังข์ ,จิรวัฒน์ พิระสันต์ ,ขนาดไฟล์ 300.55 KB

การศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกของจังหวัดขอนแก่น / สุชาดา คันธารส , จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง , อภิสักก์ สินธุภัค ,ขนาดไฟล์ 975.92 KB

การสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค / ธนกิจ โคกทอง , ศุภรัก สุวรรณวัจน์ , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 2.01 MB

การศึกษาแนวทางการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกระดาษ / นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์ , จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง , และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ,ขนาดไฟล์ 669.99 KB

การพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ชุดสัตว์หิมพานต์สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปรเมษฐ์ ธรรมธัญลักษณ์ , จิรวัฒน์ พิระสันต์ , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 420.83 KB

การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) / พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ , ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา , อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 1.11 MB

ศึกษาการออกแบบศิลปหัตถกรรมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครเพื่อประยุกต์สู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ / รัชนิกร กุสลานนท์ , จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง , ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ,ขนาดไฟล์ 1.66 MB

การออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในพิธีฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนตามแนวทางแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษา : วัดด่าน พระรามสาม / ฉันพชร นิลกำแหง , อภิสักก์ สินธุภัค , อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 611.39 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์