วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556
จำนวนผู้อ่าน 468 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 7.94 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556


บทความวิจัย
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา / อัศนัย เล่งอี้ ,ขนาดไฟล์ 1.27 MB

การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม มลภาวะทางแสงและกฎหมาย / ปีดิเทพ อยู่ยืนยง ,ขนาดไฟล์ 382.21 KB

การพัฒนาออมสินปูนปลาสเตอร์ สำหรับกลุ่มกระปุกออมสินบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร / นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 1.18 MB

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / เสาวรส คำราช , จิรวัฒน์ พิรสันต์ , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 536.09 KB

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ / อรุณวรรณ ตั้งจันทร, เกษร ธิตะจารี, นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 1.17 MB

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ / ประภาพร กองทองดี, รัฐไท พรเจริญ, ชาคร ผาสุวรรณ ,ขนาดไฟล์ 318.79 KB

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการทำซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี / ฐาปพันธ์ พรมชู, นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 1012.43 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์