วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 - กันยายน 2556
จำนวนผู้อ่าน 472 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 11.04 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 - กันยายน 2556


บทความวิจัย
การพัฒนาของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ / ราเชนทร์ สุขม่วง , จิรวัฒน์ พิระสันต์ และนิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 645.91 KB

การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสุญญากาศเพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ / จิรวัตน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ,รัฐไท พรเจริญ , จิตรนภา รุจิระชาติกุล ,ขนาดไฟล์ 2.19 MB

ศึกษาและออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์โดยใช้องค์ประกอบเชิงภาพลักษณ์และเชิงพื้นที่ / อินทิรา บุญพรต , อุดมศักดิ์ สาริบุตร และนพคุณ นิศามณี ,ขนาดไฟล์ 526.82 KB

การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาจากการศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น / พีรพงษ์ พันธะศรี , ศักดิ์ชาย สิกขา ,ขนาดไฟล์ 547.08 KB

การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ ,ขนาดไฟล์ 806.64 KB

การศึกษาผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์, นิรัช สุดสังข์ และสิริมาส เฮงรัศมี ,ขนาดไฟล์ 801.1 KB

การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย, พิชัย สดภิบาล, อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 1006.26 KB

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ กรณีศึกษา “การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต” / สมาพร คล้ายวิเชียร ,ขนาดไฟล์ 790.84 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์