วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
จำนวนผู้อ่าน 899 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 11.66 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556


บทความวิจัย
การประหยัดพลังงานในอาคาร โดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ / กรธิชา อุ่นไพร, และสุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ,ขนาดไฟล์ 657.48 KB

โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สนามประดับตกแต่งด้วยวัสดุจากเปลือกหอยกาบ / ณฐพงศ์ พนาพุฒิกุล, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, และรัฐไท พรเจริญ ,ขนาดไฟล์ 575.95 KB

ผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ / ธวัช พะยิ้ม ,ขนาดไฟล์ 975.82 KB

ศึกษาและพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล / พลอยไพลิน นารี, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, และ นพคุณ นิศามณี ,ขนาดไฟล์ 263.22 KB

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) / ปนัดดา มนูรัษฎา, รัฐไท พรเจริญ, และ ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย ,ขนาดไฟล์ 1.62 MB

โครงการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้น โดยใช้ศิลปะออป อาร์ต / ธนัฐพงศ์ ไพรวันรัตน์, และ รัฐไท พรเจริญ ,ขนาดไฟล์ 1.19 MB

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน / นคเรศ ชัยแก้ว, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ และผดุงชัย ภู่พัฒน์ ,ขนาดไฟล์ 278.07 KB

ศึกษาและออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม / ปวีณา ศรีวิพัฒน์, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, และจตุรงค์ เลาหะเพ็ญศรี ,ขนาดไฟล์ 541.27 KB

การจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ / ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ,ขนาดไฟล์ 1.71 MB

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / กาญจนา แย้มเสาธง ,ขนาดไฟล์ 127.12 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์