วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน 2555 - กันยายน 2555
จำนวนผู้อ่าน 1617 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 7.87 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน 2555 - กันยายน 2555


บทความวิจัย
การบริหารจัดการออกแบบและพัฒนาการสถาบันศาสนา / อรุณ ศิริจานุสรณ์ ,ขนาดไฟล์ 464.7 KB

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตพื้นที่ประเทศไทย / นายสืบศิริ แซ่ลี้ ,ศักดิ์ชาย สิกขา ,ขนาดไฟล์ 855.02 KB

การศึกษาและออกแบบเครื่องปั้นดินเผาจากส่วนผสมของเนื้อดินและผงหินภูเขาไฟ / กฤษดากร เชื่อมกลาง ,อุดมศักดิ์ สาริบุตร และ พิชัย สดภิบาล ,ขนาดไฟล์ 460.05 KB

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก / สฤษดิ์ น้ำใจเพ็ชร ,จิรวัฒน์ พิระสันต์ และ นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 613.93 KB

การศึกษาและพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / ทิพวรรณ มะโฮงคำ ,อุดมศักดิ์ สำริบุตร ,เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ,ขนาดไฟล์ 1.08 MB

การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ / ประพัทธ์ วรรณรัตน์ ,จิรวัฒน์ พิระสันต์ และนิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 810.5 KB

ออกแบบลายผ้ากับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์:ศึกษาเฉพาะแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทางาน / เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ,อุดมศักดิ์ สาริบุตร และนพคุณ นิศามณี ,ขนาดไฟล์ 652.5 KB

การพัฒนาเส้นใยของต้นจากเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ / จรรยาวรรณ จรรยาธรรม และประทับใจ สิกขา ,ขนาดไฟล์ 879.14 KB

การศึกษากระบวนการผ้าย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยน้าว้าดิบเป็นสารช่วยติด / ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ ,ประทับใจ สิกขา ,ขนาดไฟล์ 655.04 KB

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย / อภิวัฒน์ ปันทะธง ,จิรวัฒน์ พิระสันต์ และนิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 641.86 KB

การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การออกแบบย้อนกลับสาหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต / ศุภรัก สุวรรณวัจน์ ,อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ และปทีป เมธาคุณวุฒิ ,ขนาดไฟล์ 332.86 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์