วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555
จำนวนผู้อ่าน 1252 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 4.68 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555


บทความวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้เรือนกลุHมชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ / ธานัท วรุณกูล ,และ สุภัค พฤกษิกานนท ,ขนาดไฟล์ 206 KB

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพกรณีศึกษา โรงแรมราคาประหยัดในเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก / อรุณ ศิริจานุสรณ์ ,ขนาดไฟล์ 142 KB

การออกแบบของที่ระลึก โดยใช้อัตลักษณ์เครื่องแต่งกาย ของชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / สิงหา ปรารมภ์ , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 625 KB

การประยุกต์ลวดลายศิลปะปูนปั้นวัดจุฬามณีเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับเงิน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก / จอมจรัญ มะโนปัน , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 639 KB

การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดยใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี / ปรารถนา ศิริสานต์ , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 316 KB

การพัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าควิลท์ สำหรับสตรียุคใหม่ / ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 223 KB

การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช / เจษฎา พัตรานนท์ , เรวัต สุขสิกาญจน์ ,ขนาดไฟล์ 570 KB

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก / นิรัช สุดสังข์ , ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ ,ขนาดไฟล์ 666 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์