วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2554
จำนวนผู้อ่าน 925 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 8.48 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2554


บทความวิจัย
การเปลี่ยนแปลงการจัดพื้นที่ใช้สอยและวัตถุในวิหารล้านนา เชียงใหม่ / นิธิพัชร์ ใจเอื้อ , วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง ,ขนาดไฟล์ 2.19 MB

การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับของกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย / จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า , จิรวัฒน์ พิระสันต์ , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 869 KB

ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์ ในรายวิชาศิลปะนิยมที่มีต่อสุนทรียภาพการวาด ภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร / วรอัญญู ศศิตรานนท์ , นิรัช สุดสังข์ , วารีรัตน์ แก้วอุไร ,ขนาดไฟล์ 729 KB

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการวาดภาพอิสระและการใช้แบบฝึกการวาดภาพ โดยใช้ผังภูมิความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร / วรอัญญู ศศิตรานนท์ , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 359 KB

การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ / อังกาบ บุญสูง ,ขนาดไฟล์ 605 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์