วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554
จำนวนผู้อ่าน 881 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 12.5 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554


บทความวิจัย
บทบาทและการทำงานของนักออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทย / ศิวพงศ์ ทองเจือ , รุจิโรจน์ อนามบุตร ,ขนาดไฟล์ 256 KB

แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำติดเขตเมืองบึงหัวทะเล / อภินันท์ สีม่วงงาม , รวี หาญเผชิญ ,ขนาดไฟล์ 4.69 MB

การประเมินหลังการใช้งานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกลุ่มหอพักเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์พักอาศัยและเรียนรู้ / สุภัค พฤกษิกานนท์ , และ ธานัท วรุณกูล ,ขนาดไฟล์ 969 KB

การวิเคราะห์สัณฐานเมืองเพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ / ศุภฤกษ์ รังสิโรจน์ , ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล , อภิรดี เกษมศุข ,ขนาดไฟล์ 1.35 MB

การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าลีซอ (ลีซู) หมู่บ้านศรีดงเย็น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / วรางคนางค์ วรรณตุง , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 2.88 MB

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากดินเผา กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ / รพีพัฒน์ มั่นพรม , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 708 KB

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / อรุณวรรณ ตั้งจันทร , นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 2.06 MB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์