วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560
จำนวนผู้อ่าน 3201 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 21.56 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560


บทความวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / จิรพงศ์ ยืนยง, นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 500.57 KB

การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ / นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น ,ขนาดไฟล์ 1.14 MB

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรชุมชนกาดกองต้าโดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ ต่อการรับรู้ทุนวัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลำปาง / ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง , ศุภรัก สุวรรณวัจน์ ,ขนาดไฟล์ 1.71 MB

การพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับจังหวัดนครสวรรค์ / รพีพัฒน์ มั่นพรม ,ขนาดไฟล์ 819.48 KB

การออกแบบของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรี / พรพจน์ หมื่นหาญ ,สิริวิภา วิมุกตายน ,เข็มชาติ เชยชม ,ขนาดไฟล์ 379.78 KB

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกำแพงเพชร / พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ , ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ,ขนาดไฟล์ 1.38 MB

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคำสำคัญ / ธัญเทพ เย็นรมภ์ ,พงษ์พิพัฒน์ สายทอง ,เนติรัฐ วีระนาคินทร์ ,ขนาดไฟล์ 1.04 MB

การพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ / ดิสร พิณทอง ,พิชัย สดภิบาล ,ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ,ขนาดไฟล์ 826.27 KB

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง / ฐาปนพงศ์ สารรัตน์ ,สืบศิริ แซ่ลี้ ,ขนาดไฟล์ 3.1 MB

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียว / ฐปนีย์ ศรีแก้ว ,ตติยา เทพพิทักษ์ ,ขนาดไฟล์ 1.56 MB

การศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้จากการขนส่ง / ภคิณ สุวรรณศรี , ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา , สมชาย เซะวิเศษ ,ขนาดไฟล์ 1.14 MB

การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย บ้านนาขุม จังหวัดพิษณุโลก / เจนยุทธ ศรีหิรัญ ,ขนาดไฟล์ 2.25 MB

การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ / ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ ,ขนาดไฟล์ 953.14 KB

การพัฒนาหมึกพิมพ์สกรีนจากสารยึดติดและสารให้สีธรรมชาติ / ประทุมทอง ไตรรัตน์ ,ขนาดไฟล์ 1.04 MB

สื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ / สุดารัตน์ สอนบัว ,สืบศิริ แซ่ลี้ ,ฉัตรเกล้า เจริญผล ,ขนาดไฟล์ 529.88 KB

การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาระพื้นฐานเพลงโคราชสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 / พิไลวรรณ ดวงทอง ,ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ,อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 1.72 MB

การออกแบบพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุในการเดินหรือสัญจรขึ้นบันได / สิทธิพันธ์ เขาอุ่น ,ขนาดไฟล์ 1.44 MB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์