วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559
จำนวนผู้อ่าน 591 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 13.26 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559


บทความวิจัย
สภาวะน่าสบายในสิมอีสาน Thermal Comfort in Isan Sim / สมบัติ ประจญศานต์, วิสาข์ แฝงเวียง ,พิพัฒน์ ประจญศานต์ ,ขนาดไฟล์ 2.76 MB

การศึกษาและออกแบบชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เรื่อง เฮือนอีสาน The Study and Design on Skill-Extension Learning set for Venaeular Esan architecture : Esan House / มนชญา สระบัว, พิชัย สดภิบาล, จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ,ขนาดไฟล์ 982.38 KB

Societal Acceptance toward the Research Results in Thai’s Graphic Design:Proposed Model / Suwich Tirakoat, Nuenghathai Khoponklang, Weerapong Polnigongit ,ขนาดไฟล์ 108.6 KB

การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทางบนพื้นฐานพฤติกรรมและความต้องการเป็นตัวกำหนด Digital Printing Design for Niche Market By Customer Behavior Determinism Base / ชาตรี บัวคลี่ ,ขนาดไฟล์ 310.83 KB

การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย Design, Crafting Furniture from Banana Tree Fibers. / มัณฑนา ขำหาญ, นวนพ สุวรรณภูมิ, ปิยะภรณ์ ณรค์ศักดิ์ ,ขนาดไฟล์ 693.64 KB

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากผ้าไม่ทอสำหรับที่พักอาศัย Design and development of products from nonwoven fabric for home use. / โชติพร แสงแก้ว, ลุ้ย กานต์สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ ,ขนาดไฟล์ 652.71 KB

การศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 Study and development of a dining table set in the secondary school cafeteria for the secondary educational service area office - 6 / ภัทรียา จิตตาคำ, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, อภิสักก์ สินธุภัค ,ขนาดไฟล์ 2.28 MB

ชุดผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์เพื่อเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้สูงอายุ The Art Product Invent As for Hobby for The Elderly / ภาวิณี ศิริโรจน์ ,ขนาดไฟล์ 2.42 MB

พัฒนาการใช้ชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปี เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย Development bedding for children from - 2 years for health and safety. / อัฉราภรณ์ ยอดคีรี, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, และพิชัย สดภิบาล ,ขนาดไฟล์ 1.18 MB

การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง THE STUDY AND PRODUCT DESIGN FROM MONG IDENTITY EMBROIDERY / สุธิษา ศรพรหม, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, พิชัย สดภิบาล ,ขนาดไฟล์ 396.6 KB

การออกแบบภาพวาดฝาผนังแบบดิจิทัล 3 มิติ กรณีศึกษาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ The Design of Digital Mural Painting: A Case Study of the Ramayana Painting / สืบศิริ แซ่ลี้, มนัสพงษ์ รักษาพล ,ขนาดไฟล์ 215.48 KB

การออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจกสำหรับสร้างสรรค์แฟชั่นร่วมสมัยจากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย / อติกานต์ สุทธิวงษ์, ศุภรัก สุวรรณวัจน์ ,ขนาดไฟล์ 944.1 KB

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและหัตถกรรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ Study and Development the Endemic Pattern of Woven Reed Mats Case study: Phanomrung Reed Mat and Handicraft Group in Amphur Chaloem Phra Kiat, Buriram province / อัษฎางค์ รอไธสง, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 215.89 KB

การออกแบบและพัฒนาชุดทำงานสตรี ด้วยเทคนิคการจับจีบ จากผ้าทอลายดอกปีบจังหวัดพิษณุโลก Design and Development of Working Women Uniform.Techniques with Pleated From woven Fabrics in Dok-Peep. Phitsanulok. / ไอรดา สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 880.88 KB

การสังเคราะห์ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี 2553-2557 Synthesize the Articles Published in the Art and Architecture Journal Naresuan University During in 2553-2557 / กชพรรณ ยังมี1* จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วราภรณ์ มามี, วิมล ทองดอนกลิ้ง, อุษา อินทร์ประสิทธิ์ ,ขนาดไฟล์ 164.61 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์