วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559
จำนวนผู้อ่าน 592 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 23.29 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559


บทความวิจัย
กรณีศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม / ธนกร นิรันดร์นุต , รัฐไท พรเจริญ ,ขนาดไฟล์ 3.77 MB

แนวทางการผลิตวัสดุผนังประเภทบล็อกดินประสานผสมเซรามิกเหลือทิ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน / ณัฐพงศ์ ยศตื้อ, สุพัฒน์ บุญยฤทธิกิจ, ชนินทร์ ทิพโยภาส ,ขนาดไฟล์ 1.33 MB

การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน / กฤษฎา ดูพันดุง ,ขนาดไฟล์ 2.05 MB

การศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับ โดยนำแนวคิดความเชื่อจากวัฒนธรรมไทยทรงดำ กรณีศึกษา : กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี / ดวงใจ อุชชิน, รัฐไท พรเจริญ ,ขนาดไฟล์ 939.46 KB

การออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนเสริมสร้างการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษ / กิจติพงษ์ ประชาชิต ,ขนาดไฟล์ 1.19 MB

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบำบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด / ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์, นิรัช สุดสังข์, ปรีชา ปั้นกล่ำ, กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ ,ขนาดไฟล์ 1.27 MB

การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท / ประชิด ทิณบุตร, ธีระชัย สุขสวัสดิ์, อดิสรณ์ สมนึกแท่น ,ขนาดไฟล์ 1.22 MB

การสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย / พิบูล ไวจิตรกรรม ,ขนาดไฟล์ 891.84 KB

การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์ประจำจังหวัด / สืบศิริ แซ่ลี้ ,ขนาดไฟล์ 831.42 KB

การศึกษาภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์เพื่อใช้ในการออกแบบลวดลายและ เครื่องประกอบ การแต่งกายสตรี / ชุติมา ช้างพุ่ม , และ วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ,ขนาดไฟล์ 741.4 KB

การศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ / จิราพร รอดคุ้ม , ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา , อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 1.83 MB

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก ของชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย / ใจภักดิ์ บุรพเจตนา ,ขนาดไฟล์ 1.36 MB

การศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี เพื่อพัฒนาชุดเครื่องประดับ / วรัญชลีย์ ทวีชัย , พิชัย สดภิบาล , ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ,ขนาดไฟล์ 2.71 MB

การก่อรูปในลวดลายมัดหมี่ / สมบัติ ประจญศานต์ ,ขนาดไฟล์ 707.09 KB

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์;ชุดภพ - ภูมิของนามรูป / สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ,ขนาดไฟล์ 2.07 MB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์