วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558
จำนวนผู้อ่าน 635 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 18.5 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558


บทความวิจัย
การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมเมืองมรดกโลก จังหวัดกำแพงเพชร / นพคุณ ชูทัน ,ขนาดไฟล์ 3.9 MB

การออกแบบสวนหลังคา / พชร เลิศปิติวัฒนา ,ขนาดไฟล์ 658.72 KB

แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อ ตอบสนองการใช้งานของคนผู้พิการที่เป็นไปตามหลักการ Universal Design / ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี , จรัญญา พหลเทพ ,ขนาดไฟล์ 779.49 KB

แนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของบ้านที่มีเสายาวมากเนื่องจากการดีดบ้าน / ธนกฤต จันทร์บรรจง , เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา ,ขนาดไฟล์ 783.93 KB

การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบและบรรจุภัณฑ์สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม / ปัทมา กระแสเสวตร , จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง , และอุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 345.71 KB

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น / กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ , นิติ นิมะลา , อโณทัย สิงห์คำ ,ขนาดไฟล์ 360.95 KB

การออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จำลองตามทฤษฎีเครื่องล่อใจ / ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส , บุญชู บุญลิขิตศิร ,ขนาดไฟล์ 628.17 KB

ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบไม้แห้ง / ทัศนัย ดำรงหัด , รัฐไท พรเจริญ ,ขนาดไฟล์ 931.69 KB

การศึกษาศิลปะการแสดงโนราเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย / ศิรัมภา จุลนวล ,ขนาดไฟล์ 641.32 KB

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา / สมศักดิ์ ทองแก้ว , พิชัย สดภิบาล , อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 2.68 MB

ศึกษาลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ / ปิยะนุช ไสยกิจ , เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง , นพคุณ นิศามณี ,ขนาดไฟล์ 1.21 MB

การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร / อำไพ แสงจันทร์ไทย , จิรวัฒน์ พิระสันต์ ,ขนาดไฟล์ 1.56 MB

การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ / สืบศิริ แซ่ลี้ ,ขนาดไฟล์ 536.91 KB

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย / ศศิกาญจน์ นารถโคษา ,ขนาดไฟล์ 2.3 MB

การออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม / วิชนาถ ทิวะสิงห์ ,ขนาดไฟล์ 419.66 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์