วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 - มิถุนายน 2558
จำนวนผู้อ่าน 556 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 14.25 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 - มิถุนายน 2558


บทความวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของวิหารไทลื้อ ระหว่างกรณีศึกษาในเมืองน่าน ประเทศไทย กับกรณีศึกษาใน แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน / ศิโรดม เสือคล้าย ,ขนาดไฟล์ 1002.66 KB

เรือนแถวไม้ในชุมชนแถบจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา: ชุมชนตลาดแปดธันวา / ช่อเพชร พานระลึก ,ขนาดไฟล์ 3.65 MB

สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กรณีศึกษา: เรือนลาหู่ เรือนลาวโซ่ง และเรือนไทยสุโขทัย / วัชรินทร์ จินต์วุฒิ, ศุภกิจ ยิ้มสรวล ,ขนาดไฟล์ 2.15 MB

การสร้างสรรค์งานประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” / สุธิดา มาอ่อน, นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 1.49 MB

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร / ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ,ขนาดไฟล์ 837.82 KB

ผลของการใช้เปลือกหอยและผงเหล็กที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย / วราภรณ์ มั่นทุ่ง, วิติยา ปิดตังนาโพธิ์, นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 2.42 MB

การศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน / อนันตพร โรจนกร, พิชัย สดภิบาล, อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 1.36 MB

โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน / อรรถวุฒิ สิริจินดา, พิชัย สดพิบาล, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ,ขนาดไฟล์ 864.34 KB

การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน / ศักดิ์ชาย สิกขา, ประทับใจ สิกขา, ธันยมัย เจียรกุล ,ขนาดไฟล์ 296.66 KB

การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีจากผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี / ชมจันทร์ ดาวเดือน ,ขนาดไฟล์ 374.56 KB

ปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับการรับรู้ประเภทและคุณค่าของสินค้า: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอุปโภคข้ามวัฒนธรรม / พบพร เอี่ยมใส, อภิสักก์ สินธุภัค, อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 401.76 KB

การศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย / กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ,ขนาดไฟล์ 720.08 KB

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการ TRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี / จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ,ขนาดไฟล์ 468.69 KB

การพัฒนาเกม 2 มิติ สำหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง / อรทัย สุทธิจักษ์, กชพรรณ ยังมี ,ขนาดไฟล์ 418.71 KB

การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัยในจังหวัดมหาสารคาม / พงษ์พิพัฒน์ สายทอง ,ขนาดไฟล์ 838.06 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์