วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557 - ธันวาคม 2557
จำนวนผู้อ่าน 407 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 13.2 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557 - ธันวาคม 2557


บทความวิจัย
การพัฒนาเครื่องจักสานร่วมกับผ้าไหมมัดหมี่เพื่อการออกแบบโคมไฟ ของชุมชนบูรพาอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ / เลิศ วรแสง ,จิรวัฒน์ พิระสันต์ ,นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 755.17 KB

ศึกษาและออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ / กลยุทธ์ ศรีสมัย ,ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ,อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 2.1 MB

ผลของการ์ตูนแอนิเมชันที่มีต่อการรับรู้และจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ / กิจติพงษ์ ประชาชิต ,นิรัช สุดสังข์ ,จิรวัฒน์ พิระสันต์ ,วิติยา ปิดตังนาโพธิ์4 ,ขนาดไฟล์ 765.16 KB

การออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา / สิริยากร สุสมร ,จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ,อุดมศักดิ์ สาริบุตร ,ขนาดไฟล์ 1.11 MB

ศึกษาและพัฒนากระบวนการเพิ่มจำนวนเฉดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ / สุวิมล หงษ์สาม ,ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ,พิชัย สดภิบาล ,ขนาดไฟล์ 3.55 MB

ผลการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย / ชมจันทร์ ดาวเดือน ,เกษร ธิตะจารี ,นิรัช สุดสังข์ ,ศุภรัก สุวรรณวัจน์ ,ขนาดไฟล์ 526.69 KB

แนวทางการปรับปรุงและจัดทำต้นแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับงบประมาณ สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก / ช่อเพชร พานระลึก ,ขนาดไฟล์ 3.55 MB

การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนการสอน InfographicAnimation Design forInstruction / พงษ์พิพัฒน์ สายทอง ,ขนาดไฟล์ 1.19 MB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์