วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2553
จำนวนผู้อ่าน 740 คน

อ่านทั้งเล่ม ขนาดไฟล์ 2.86 MB

AJNU (ThaiJO) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2553


บทความวิจัย
การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบการทำความเย็นแบบธรรมชาติ ของบ้านพักอาศัยในสภาวะแวดล้อมเขตร้อนชื้น / สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา , กรธิชา อุ่นไพร ,ขนาดไฟล์ 790 KB

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปพืชผลการเกษตร ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิถต์ / นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 228 KB

การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านศิลปหัตถกรรมของกลุ่มทำมีดภาคกลาง / ธวัช พะยิ้ม ,ขนาดไฟล์ 212 KB

การศึกษาและพัฒนาศิลปหัตถกรรมผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสินค้า จังหวัดอุทัยธานี ประเภทชุดบนโต๊ะอาหาร / สุจินันท์ ดาวเดือน ,ขนาดไฟล์ 235 KB

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือที่พิมพ์ด้วยหมึกยางกล้วย ประทุมทอง ไตรรัตน์ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ / นิรัช สุดสังข์ ,ขนาดไฟล์ 147 KB


บทความวิชาการ

บทความปริทัศน์