ประชาสัมพันธ์

ขณะนี้มีผู้ส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ AJNU ถึง
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ
 • สถาปัตยกรรม
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • เทคโนโลยี
 • สหวิทยาการด้าน
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมและสมาชิก

1.อัตราค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

 • 1.1 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือนิสิตทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท / บทความ
 • 1.2 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท / บทความ

2.อัตราค่าสมัครสมาชิก ดังนี้

 • 1.1 สมาชิกราย 1 ปี อัตราค่าสมาชิก 700 บาท
 • 1.2 สมาชิกราย 2 ปี อัตราค่าสมาชิก 1,050 บาท
 • 1.3 สมาชิกราย 3 ปี อัตราค่าสมาชิก 1,400 บาท

3.อัตราราคาจำหน่วยวารสาร ราคาเล่มละ 350 บาท


Journal Ratingวารสารฉบับล่าสุด