• รายการห้อง
  • ARC101 ห้องศิลปราศรัย ARC201 ห้องคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง ARC304 ห้องบรรยายและปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม ARC305 ห้องบรรยายสถาปัตยกรรม ARC310 ห้องถ่ายภาพ ศิลปะและการออกแบบ ARC314 ห้องบรรยาย ศิลปะและการออกแบบ ARC315 ห้องบรรยาย ศิลปะและการออกแบบ ARC316 ห้องบรรยาย ศิลปะและการออกแบบ ARC401x ARC401y ARC401z ARC402 ห้องบรรยายและปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม ARC403 ห้องบรรยายและปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม ARC404 ห้องบรรยายสถาปัตยกรรม ARC409 ห้องบรรยาย ศิลปะและการออกแบบ ARC412 ห้องบรรยาย ศิลปะและการออกแบบ ARC413 ห้องบรรยาย ศิลปะและการออกแบบ ARC414 ห้องบรรยาย ศิลปะและการออกแบบ ARC501 ห้องบรรยายและปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม ARC511 ห้องบรรยาย ศิลปะและการออกแบบ ARC512 ห้องบรรยาย ศิลปะและการออกแบบ ARC513 ARL201 ห้องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง ARL212 ห้องประชุมคณะฯ ARL213 ห้องประชุมภาคศิลปะและการออกแบบ ARL214 ห้องประชุมภาควิชาสถาปัตยกรรม ARL304 ห้อง SLOPE ARL309 ห้องสัมมนา ปร.ด. ARL310 ห้องสัมมนา สถ.ม.. ARL311 ห้องสัมมนา ศป.ม. ARL312 ห้องสัมมนา ศป.ด. ARL313 ห้องบรรยายบัณฑิต 1 ARL314 ห้องบรรยายบัณฑิต 2 ARL315 ห้องบรรยายบัณฑิต 3 ARL406 ห้องออกแบบประยุกค์ศิลป์ ARL407 ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม ARL408 ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ ARL409 ห้องปฏิบัติการประติมากรรม

    ผู้พัฒนา: หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2018-2019.
    E-Mail: phongnarins@nu.ac.th , chayaninu@nu.ac.th Tel. 2480 , 2456 | Ver. 1.0.0-Alpha