ประชาสัมพันธ์

ขณะนี้มีผู้ส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ AJNU ถึง
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ
สถาปัตยกรรม , ศิลปะและการออกแบบ , เทคโนโลยี , สหวิทยาการด้าน , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

TCI กลุ่ม 1
วารสารฉบับล่าสุด