ขณะนี้มีผู้ส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ AJNU ถึง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
 
สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ
สาขาสถาปัตยกรรม , สาขาศิลปะและการออกแบบ , สาขาเทคโนโลยี , สาขาสหวิทยาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
เสนอผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ThaiJO)
 
คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO
การสมัครสมาชิก (Register)
การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Profile)
การแก้ปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่านการใช้งานระบบ ThaiJo
ขั้นตอนของผู้แต่ง (Author)
การส่งบทความ (Submission)
การแก้ไขบทความ (Revision)
การตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting)
 
 
วารสารฉบับล่าสุด

   
วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560
รายละเอียด
 
   
วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559
รายละเอียด
 
   
วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559
รายละเอียด
 
 
     
 
บทความยอดนิยม

  การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดยใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี / ปรารถนา ศิริสานต์ , นิรัช สุดสังข์

  เทคนิควิธีการสร้างบ้านดิน / สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์

  ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์ ในรายวิชาศิลปะนิยมที่มีต่อสุนทรียภาพการวาด ภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร / วรอัญญู ศศิตรานนท์ , นิรัช สุดสังข์ , วารีรัตน์ แก้วอุไร

  การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย / อภิวัฒน์ ปันทะธง ,จิรวัฒน์ พิระสันต์ และนิรัช สุดสังข์

  การศึกษากระบวนการผ้าย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยน้าว้าดิบเป็นสารช่วยติด / ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ ,ประทับใจ สิกขา

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ในเดือนนี้
 
 
 
 
 
Administrator | AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อเรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร